Főoldal » Hírek » Kirabolta ivócimboráját – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a leit­ta­so­dott sér­tet­től erő­szak­kal vette el a pénztárcáját.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. janu­ár 16-án este a sér­tet­tel együtt ita­lo­zott Tata­bá­nyán. Ezután a sér­tett férfi haza­in­dult, azon­ban az elkö­ve­tő követ­te őt. A vád­lott az ittas sér­tet­tet utol­ér­te, és annak far­zse­bé­ből meg­pró­bál­ta kiven­ni a pénz­tár­cá­ját. A táma­dó az egyik kezé­vel az ellen­ál­ló sér­tett keze­it hátra feszít­ve tar­tot­ta, míg a másik kezé­vel a sér­tet­től a tár­cát elvette.

Az elkö­ve­tő ezután elsza­ladt, a sér­tett meg­pró­bált utána nyúl­ni, azon­ban ittas­sá­ga miatt a jár­dá­ra esett. Ekkor a rabló vissza­for­dult, a sér­tett pénz­tár­cá­já­ból a 7.500 forint kész­pénzt kivet­te, majd a tár­cát a sér­tett­nek vissza­dob­ta, ezzel egy­ide­jű­leg a jár­dán fekvő sér­tett fölé hajol­va az által elej­tett 125.000,- forint érté­kű  mobil­te­le­font is magá­hoz vette.

A tele­font a rend­őr­ség az elkö­ve­tő­től lefog­lal­ta, és a sér­tett­nek visszaadta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös vissza­eső  fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 7.500 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.

A cse­lek­mény­ről készült fel­vé­tel az ügyész­ség Face­book olda­lán az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://fb.watch/m72JYuD1js/