Főoldal » Archív » Kirabolták, majd a csalánosba lökték – vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik tavaly novem­ber­ben egy isme­rő­sü­ket rabol­ták ki, majd a csa­lá­nos­ba lök­ték, súlyos ful­la­dá­sos roha­mit kivált­va ezzel a sértettnél.

A vád­irat sze­rint a két vád­lott 2019. novem­ber 21-én, este 8 óra­kor talál­ko­zott a sér­tet­tel egy Csong­rád megyei kis­vá­ros ben­zin­kút­já­nál, mivel utób­bi köl­csön akart kérni tőlük. A talál­ko­zás során azon­ban a vád­lot­tak kia­bál­ni kezd­tek a sér­tet­tel egy koráb­bi sére­lem okán, vala­mint fenye­get­ni kezd­ték őt azzal, hogy meg­ölik. Ezt köve­tő­en meg­ütöt­ték a sér­tet­tet, föld­re nyom­ták, majd egyi­kő­jük lefog­ta amíg társa átku­tat­ta zse­be­it és elvet­te a sér­tett mobiltelefonját.

A vád­lot­tak mielőtt a hely­szín­ről eltá­voz­tak volna a sér­tett a köze­li csa­lá­nos­ba lök­ték, aki­nek ettől súlyos ful­la­dá­sos, aszt­más roha­ma lett.

A vád­lot­tak a sér­tett­nek 42 ezer forin­tos kárt, vala­mint 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­tak. Az eljá­rás során a kár nagy része megtérült.

A járá­si ügyész­ség a két fia­tal­ko­rút társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.