Főoldal » Hírek » Király Tibor emlékkonferencia és kötet

Király Tibor több évti­ze­des mun­kás­sá­ga fel­ölel­te a bűn­ügyi tudo­má­nyok szin­te vala­mennyi rész­te­rü­le­tét, szak­iro­dal­mi művei for­mál­ták a jogi gon­dol­ko­dást. Tavaly távo­zott közü­lünk, éle­té­nek 102. évében.

A Magyar Jogász Egy­let decem­ber ele­jén emlék­kon­fe­ren­ci­át szer­ve­zett a jog­tu­dós tisz­te­le­té­re, ame­lyen a hazai jog­élet neves sze­rep­lői vet­tek részt.

Polt Péter leg­főbb ügyész elő­adá­sá­ban az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai között fel­me­rü­lő két­sze­res eljá­rás tilal­má­ról és az Euró­pai Unió Bíró­sá­gá­nak azzal kap­cso­la­tos íté­le­te­i­ről beszélt.

A kon­fe­ren­ci­án a Király Tibor Emlék­kö­te­tet is bemu­tat­ták, amely szin­tén a Magyar Jogász Egy­let gon­do­zá­sá­ban jelent meg.