Főoldal » Hírek » Kis híján halállal végződött egy kocsmai verekedés Kiskunhalason - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021 augusz­tu­sá­ban egy kis­kun­ha­la­si sörö­ző előtt a barát­nő­jé­re tett meg­jegy­zés miatt úgy meg­ver­te az egyik isme­rő­sét, hogy a fejét az úttest­be beve­rő sér­tett élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. augusz­tus 20-án este egy kis­kun­ha­la­si sörö­ző­ben szó­ra­ko­zott a barát­nő­jé­vel és az egyik barát­já­val. A sörö­ző­ben volt a sér­tett is, aki csak felü­le­te­sen ismer­te a vád­lot­tat. Az ittas férfi kiment a mos­dó­ba, ahol össze­ta­lál­ko­zott a szin­tén ittas sér­tet­tel. A sér­tett a férfi barát­nő­jé­re obsz­cén meg­jegy­zést tett, amin a férfi fel­há­bo­ro­dott. Szid­ta és lök­dös­te a sér­tet­tet, aki a sörö­ző előt­ti terü­let­re hát­rált ki előle. A jár­dán a vád­lott több­ször mell­ka­son lökte a sér­tet­tet, majd egy­szer nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett állát is.

A sér­tett férfi az ütés­től az egyen­sú­lyát veszt­ve hanyatt esett és fejé­nek hátsó részét az úttest köve­ze­té­be ütöt­te, ami­től elájult. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt könnyebb sérü­lé­sek mel­lett köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes, 8 napon túl gyó­gyu­ló kopo­nya­tö­rést is szen­ve­dett. A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, mert a kopo­nya­űri vér­zés a sér­tett halá­lát is okoz­hat­ta volna.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Őt a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.