Főoldal » Hírek » Kisfiát védelmező apát késeltek meg - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 ápri­li­sá­ban, a saját nevelt fiá­val való koráb­bi konf­lik­tus miatt szá­mol­ta­tott el az utcán egy 10 éves kis­fi­út, ennek során kia­bált, meg­ütöt­te és leköp­te a gyer­me­ket, majd a kis­fia védel­mé­re kelt apát egy kés­sel megszurkálta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. ápri­lis 26-án a XVIII. kerü­let­ben, az utcán meg­lát­ta azt a 10 éves fis­fi­út, aki­vel a saját nevelt fiá­nak koráb­ban konf­lik­tu­sa volt, ezért oda­lé­pett a fiú­hoz azért, hogy ezt szá­mon­kér­je tőle. A vád­lott elő­ször kia­bál­ni kez­dett a gyer­mek­kel, majd a kar­já­nál fogva meg­rán­gat­ta, tenyér­rel arcon ütöt­te és leköp­te a kis­fi­út, vala­mint meg­fe­nye­get­te, hogy meg­szur­kál­ja a csa­lád­ját. A gyer­mek közel­ben tar­tóz­ko­dó édes­ap­ja, a bán­tal­ma­zást ész­lel­ve, azon­nal a kis­fia segít­sé­gé­re sie­tett, és a gyer­me­ke védel­mé­ben, a vád­lot­tat ököl­lel fejen ütöt­te, majd a továb­bi bán­tal­ma­zás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, hátul­ról átka­rol­ta. A vád­lott ekkor azon­ban elő­vett egy kést, és azzal két­szer meg­szúr­ta a gyer­me­két védel­me­ző apát, aki a kést, illet­ve a szú­rást ész­lel­ve, a gyer­me­ké­vel együtt futva hagy­ta ott a táma­dót. A vád­lott még utá­nuk kiál­tott, hogy meg­öli, és meg­szur­kál­ja őket és a csa­lád­ju­kat, majd ezután ő is távo­zott a hely­szín­ről, az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kést pedig egy bokor alá rejtette.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes mell­ka­si sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 38 éves fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za annak meg­ál­la­pí­tá­sá­val, hogy a férfi a bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll.

 A kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­szik, ahogy a kis­fia bán­tal­ma­zást ész­le­lő apa futni kezd a vád­lott felé, és a gyer­me­ke védel­mé­ben meg­üti a bántalmazót.