Főoldal » Hírek » Kiskorú barátnőjét bocsátotta áruba - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, erő­szak­kal elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem, kény­szer­mun­ka bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki kis­ko­rú barát­nő­jét előbb kol­du­lás­ra, majd pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­te.

A kábí­tó­szer­füg­gő vád­lott 2020 októ­be­ré­ben ismer­ke­dett meg az akkor 17 éves, inté­zet­ből szö­kés­ben lévő sér­tet­tel, aki idő­vel erő­sen kötőd­ni kez­dett a fér­fi­hoz. A folya­ma­to­san pénz­za­var­ral küzdő férfi ezt kihasz­nál­va előbb kol­du­lás­ra kény­sze­rí­tet­te a lányt, majd egy isme­rő­sé­nek kész­pén­zért több­ször átad­ta sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se cél­já­ból.

A kis­ko­rú sér­tett­nek - akit a vád­lott rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zott és meg­alá­zott, ha nem tette azt, amit kért tőle – 2021 júni­u­sá­ra elege lett a férfi élet­vi­te­lé­ből és visel­ke­dé­sé­ből, ezért elme­ne­kült. Ezt azon­ban az elkö­ve­tő nem hagy­ta annyi­ban, meg­ke­res­te a lányt, és a nyílt utcán úgy arcon ütöt­te a vele szem­ben ellen­ál­lást tanú­sí­tó sér­tet­tet, hogy eltö­rött az arc­csont­ja.

A bán­tal­ma­zás­sal össze­füg­gés­ben érte­sí­tett kapos­vá­ri rend­őrök a vád­lot­tat még aznap elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott isme­rő­sé­vel szem­ben, aki tisz­tá­ban volt a neki pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tó sér­tett élet­ko­rá­val, gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a vád­lott elfo­gá­sát köve­tő­en, a kis­ko­rú sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­nak hely­szí­nén.