Főoldal » Hírek » Kiskorú élettársaikat vették rá prostitúciós tevékenységre - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pan­zi­ót üze­mel­te­tő nő és két férfi ellen, akik rávet­ték és segí­tet­ték a lányo­kat a pros­ti­tú­ci­ós tevékenységben.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. augusz­tu­sá­tól 2021. már­ci­u­sá­ig bérelt egy deb­re­ce­ni ingat­lant, ame­lyet pan­zi­ó­ként üze­mel­te­tett. A szál­lás­hely elér­he­tő volt az inter­ne­ten. a két férfi így került kap­cso­lat­ba a nővel. Meg­ál­la­pod­tak abban, hogy kis­ko­rú élet­tár­sa­ik­kal beköl­töz­nek a pan­zi­ó­ba. Mind­két fia­tal pár­nak rövid időn belül elfo­gyott a pénze, nem tud­ták fizet­ni a szoba napi bér­le­ti díját, ezért a két férfi rávet­te kis­ko­rú élet­tár­sát, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son és abból fedez­zék a meg­él­he­té­sü­ket, így a pan­zi­ó­ban tör­té­nő továb­bi lak­ha­tá­su­kat. A két férfi erről meg­ál­la­po­dott a nővel is, aki segít­sé­get nyúj­tott nekik a kis­ko­rú sér­tet­tek­ről tör­té­nő fotók készí­té­sé­ben, illet­ve a hir­de­té­sek össze­ál­lí­tá­sá­ban és közzétételében.

Az egyik fia­tal pár 2020. szep­tem­be­ré­től kez­dő­dő­en közel 6 hóna­pig, míg a másik pár 2020. novem­be­ré­től 2020 kará­cso­nyá­ig lakott a pan­zi­ó­ban és ez idő alatt a két kis­ko­rú sér­tett rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tott pénzért.

A pan­zi­ó­ban 2020. augusz­tu­sá­tól 2021. már­ci­u­sá­ig még továb­bi 3 sér­tett is ugyan­ilyen tevé­keny­sé­get foly­ta­tott a nő tudtával.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló nő ellen 2 rend­be­li ember­ke­res­ke­de­lem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő esete, kény­szer­mun­ka bűn­tet­te és 3 rend­be­li pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat. Az ügyész­ség a más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő, illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló fér­fi­a­kat ember­ke­res­ke­de­lem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő ese­té­vel, és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék mind­há­rom vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el őket a köz­ügyek gyakorlásától.