Főoldal » Hírek » Kiskorú gyermekeket is csempészett egy szerb férfi - az ügyészség bíróság elé állította - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szerb fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Bucsu kül­te­rü­le­tén 2021. augusz­tus 25. nap­ján értek tet­ten, miköz­ben 8 mig­ránst akart ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A vád sze­rint a vád­lott és szö­kés­ben lévő társa 2021. augusz­tus 25. nap­ján vet­ték fel a határ köze­lé­ben a 8 szír állam­pol­gárt egy sze­mély­au­tó­ba. A kül­föl­di­ek ille­gá­li­san lép­ték át két nap­pal azelőtt a szerb-magyar határt.

A csem­pé­szett sze­mé­lyek Német­or­szág­ba, illet­ve Hol­lan­di­á­ba akar­tak eljut­ni és a vád­lott­nak, vala­mint a tár­sá­nak a magyar-osztrák határ mellé kel­lett őket szállítani.

A vád­lott és társa a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel Bucsu kül­te­rü­le­tén, egy mel­lék­úton haladt gép­ko­csi­val a magyar-osztrák határ irá­nyá­ba, ami­kor a vád­lot­tat és a 8 szír állam­pol­gárt a rend­őrök elfog­ták, míg a vád­lott társa a hely­szín­ről elmenekült.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 2 év 8 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 5 év 4 hónap­ra kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fel­leb­be­zést jelen­tett be.