Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Kiskorú gyermekük előtt bántalmazta feleségét egy férfi – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a volt rend­vé­del­mi dol­go­zó­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a kis­ko­rú gyer­me­kük előtt bán­tal­maz­ta fele­sé­gét.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi – 4 éves közös gyer­me­kük jelen­lé­té­ben is – rend­sze­re­sen becs­mé­rel­te, trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta, féle­lem­kel­tő módon fenye­get­te és bán­tal­maz­ta fele­sé­gét. Több­nyi­re a könnyű testi sér­tés szint­jét elérő módon, külön­bö­ző mód­sze­rek­kel támadt a nőre, rán­gat­ta, lök­dös­te és több­ször meg­ütöt­te, akár vérző sérü­lé­se­ket is okoz­va.

Miu­tán a férfi tudo­má­sá­ra jutott, hogy a csa­lád­juk vonat­ko­zá­sá­ban eljá­rás indult a család- és gyer­mek­jó­lé­ti köz­pont­nál, fenye­ge­tés­sel elér­te, hogy fele­sé­ge valót­la­nul úgy nyi­lat­koz­zon, hogy ő nem része­se csa­lá­don belü­li erő­szak­nak.

A férfi 2023 máju­sá­ban szol­gá­la­ti helyén meg­is­mer­ke­dett egy ott dol­go­zó nővel, aki­vel intim viszony­ba kerül. A férfi ezt akkor is foly­tat­ni akar­ta, ami­kor a nő sza­kí­tott. Az elkö­ve­tő 2023 szep­tem­ber köze­pén meg­lát­ta a nőt az utcán, aki eluta­sí­tot­ta a kap­cso­lat­fel­vé­telt, ezért utá­na­ment és vissza­rán­tot­ta, hát­rébb lökte, majd több­ször meg­szo­rí­tot­ta mind­két kar­ját, meg­aka­dá­lyoz­va abban, hogy tovább­men­jen. A nő kia­bált, és egy közel­ben tar­tóz­ko­dó fér­fi­tól kért segít­sé­get, de a férfi csak akkor enged­te el, ami­kor a nő rend­őrt akart hívni.

Az ügyész­ség 2023. októ­ber 13-án őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit testi sér­tés vét­sé­gé­vel, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­te, foly­ta­tó­la­go­san, sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve, házas­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te, egyéb ható­sá­gi eljá­rás­ban kény­sze­rí­tés vét­sé­ge és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt.

2023. októ­ber 16-án a bíró­ság - ügyé­szi indít­vány­ra - távol­tar­tást ren­delt el a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben és elő­ír­ta, hogy köte­les magát távol tar­ta­ni a csa­lád­já­tól.

A férfi az elő­írt maga­tar­tá­si sza­bályt még aznap meg­szeg­te. Az elkö­ve­tő fel­ke­res­te fele­sé­gét a laká­sán, kívül­ről lekap­csol­ta az ára­mot, majd – annak elle­né­re, hogy a sér­tett til­ta­ko­zott és a segély­hí­vón segít­sé­get kért – a zár kifú­rá­sá­val bement az ingat­lan­ba. A lakás­ban elvet­te és átku­tat­ta a köl­tö­zés előtt álló sér­tett össze­pa­kolt hol­mi­ját, majd átnéz­te mobil­te­le­fon­ját is.

A nyo­mo­zó ügyész­ség újra őri­zet­be vette a gya­nú­sí­tot­tat és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság ma dönt.

A férfi szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya az első őri­zet­be véte­le nap­ján meg­szűnt.