Főoldal » Hírek » Kiskorú nevelt lányával végzett szexuális cselekményt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020-ban nevelt lányá­val rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A vád sze­rint a férfi házas­tár­sá­val, annak test­vé­ré­vel, három közös gyer­me­kük­kel, továb­bá a párja előző kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett - az elkö­ve­tés­kor 12. élet­évét be nem töl­tött - sér­tet­tel élt együtt egy ház­ban. A férfi 2020 ele­jé­től heten­te több­ször a kis­ko­rú lánnyal erő­szak­kal, hol az alvó gyer­mek véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va sze­xu­á­lis cse­lek­ményt foly­ta­tott. A férfi cse­lek­mé­nye akkor lep­le­ző­dött le, ami­kor a gyer­mek elmond­ta a tör­tén­te­ket az any­já­nak, aki fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, vala­mint min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól vagy tevé­keny­ség­től való vég­le­ges eltil­tást indít­vá­nyo­zott, amely­nek kere­té­ben a 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.