Főoldal » Archív » Kiskorú testvérét bírta rá a telefonlopásra

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 23 éves, pász­tói fér­fi­val szem­ben, aki egy üzlet­há­ló­zat bolt­já­ból gyer­mek­ko­rú test­vé­ré­vel akart egy mobil­te­le­font ello­pat­ni.

A vád­lott 2016. augusz­tus 19-én, a dél­előt­ti órák­ban meg­je­lent gyer­mek­ko­rú fél­test­vé­ré­vel egy balas­sa­gyar­ma­ti szu­per­mar­ket­ben, ahol a vád­lott mobil­te­le­font akart vásá­rol­ni. Emi­att az áru­ház műsza­ki rész­le­gé­re men­tek, ahol hossza­san néze­get­ték a mobil­te­le­fo­no­kat, azon­ban a vád­lott­nak nem volt annyi pénze, amennyi­be a kivá­lasz­tott tele­fon került, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a mobil­te­le­font el fogja lopni a test­vé­re segít­sé­gé­vel.

Közöl­te vele hogy a kiné­zett, műanyag biz­ton­sá­gi cso­ma­go­lás­ban elhe­lye­zett, bedo­bo­zolt mobil­te­le­font vegye magá­hoz, ami­nek ele­get is tett. Ezután a kony­hai edé­nye­ket tar­tal­ma­zó sor­hoz men­tek, ahol a gyer­mek­ko­rú elkö­ve­tő a tele­font lopás ellen védő műanyag védő­bo­rí­tást szét­fe­szí­tet­te, abból kivet­te a papír­do­boz­ban lévő mobil­te­le­font, s azt átad­ta a vád­lot­tak.

A vád­lott és test­vé­re ezután az élel­mi­szer osz­tály­ra men­tek, ahol a vád­lott a papír­do­bozt szét­sza­kí­tot­ta, abból társa kivet­te a mobil­te­le­font, az akku­mu­lá­tort és a SIM-kártyát, azo­kat a ruhá­já­ba rej­tet­te, majd külön­vált a vád­lot­tól. A biz­ton­sá­gi sze­mély­zet azon­ban az érke­zé­sük­től kezd­ve figyel­te őket a kame­rá­kon keresz­tül, így a vád­lot­tat a pénz­tár­nál, míg test­vé­rét az eladó­tér­ben, a vevő­szol­gá­lat­nál fel­tar­tóz­tat­ták.

Az eltu­laj­do­ní­ta­ni kívánt 21 990 forint érté­kű mobil­te­le­fon és tar­to­zé­kai a gyer­mek­ko­rú elkö­ve­tő nad­rág­zse­bé­ből kerül­tek elő.

Mint­hogy a fel­nőtt­ko­rú vád­lott gyer­mek­ko­rú test­vé­rét hasz­nál­ta fel a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­ért is felel­nie kell.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.