Főoldal » Archív » Kiskorúakat rabolt ki egy Nógrád megyei férfi

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 24 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki egy áru­ház mos­dó­já­ban négy kis­ko­rú sér­tet­tet rabolt ki és a bolt­ból is lopott.

A vád sze­rint a férfi 2018. novem­ber 10-én dél­után éppen egy balas­sa­gyar­ma­ti áru­ház mos­dó­já­ból akart távoz­ni, ami­kor négy tizen­éves fiú ment be oda. A vád­lott ezt látva behúz­ta a mosdó ajta­ját és agresszí­ven pénzt kért tőlük. A fiúk ekkor önként átad­tak neki 800 forin­tot, de a vád­lott ezt keve­sell­te, és verés­sel kezd­te fenye­get­ni őket továb­bi pénzt köve­tel­ve tőlük. Azért, hogy köve­te­lé­sé­nek nyo­ma­té­kot is adjon, ököl­lel bele­ütött az egyik ajtó­ba. A vád­lott erő­sza­kos fel­lé­pé­se és fenye­ge­té­se miatt meg­ré­mült fiúk ekkor továb­bi 400 forin­tot adtak a vád­lott­nak, aki így össze­sen 1.200 forint­tal távo­zott a hely­szín­ről.

A férfi a rab­lást köve­tő­en bement az áru­ház ruhá­za­ti rész­le­gé­re, ahon­nan jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott egy pár, 5.990 forint érté­kű cipőt úgy, hogy a láb­be­lit egy nad­rág­gal leta­kar­va a pró­ba­fül­ké­be vitte, arról az áru­vé­del­mi esz­közt lesza­kí­tot­ta, majd a cipőt fel­vé­ve meg­kí­sé­relt távoz­ni az üzlet­ből.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.