Főoldal » Hírek » Kiskorút raboltak ki a vonaton – rendőrségi videóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik egy Buda­pest­ről Nyír­egy­há­za felé tartó vona­ton kira­bol­ták az egye­dül utazó kis­ko­rút.

A vád­irat sze­rint a két fel­nőtt és a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő 2022. szep­tem­ber 8-án, reg­gel, a deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­má­son menet­jegy nél­kül fel­száll­tak a Nyír­egy­há­za felé köz­le­ke­dő vonat­ra azért, hogy a kocsik­ban uta­zók­tól pénzt kére­ges­se­nek. Miu­tán a vonat elin­dult, ész­re­vet­ték az egye­dül utazó, 14 éves sér­tet­tet. Oda­men­tek hozzá, leül­tek mellé és beszél­get­tek vele. A kis­ko­rú sér­tett­ben már az isme­ret­len fér­fi­ak jelen­lé­te is erős félel­met kel­tett, majd ami­kor az egyik elkö­ve­tő fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon neki pénzt vonat­jegy­re, a meg­fé­lem­lí­tett sér­tett kivett a nad­rág­ja zse­bé­ből 3000 forin­tot és azt átad­ta.

Ezt köve­tő­en a fia­tal­ko­rú a sér­tet­től még a szend­vi­csét is elkér­te, majd mind­annyi­an kimen­tek a kocsi­ból. Távo­zá­suk köz­ben az egyik fel­nőtt­ko­rú elkö­ve­tő a kezé­ben tar­tott fémes tár­gyat végig­húz­ta a sér­tett olda­lán, hogy fenn­tart­sa a félel­mét.

A deb­re­ce­ni rend­őrök az elkö­ve­tő­ket rövid időn belül elfog­ták, a vád­lot­tak azóta is letar­tóz­ta­tás­ban van­nak.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­irat­ban a két fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, míg fia­tal­ko­rú tár­suk­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.

Az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó itt tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/letartoztatva-8