Főoldal » Hírek » Kiskorútól kért szexuális tartalmú képeket - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 feb­ru­ár­já­ban sze­xu­á­lis tar­tal­mú fény­ké­pe­ket kért és kapott egy álta­la is tudot­tan 12 év alat­ti lánytól.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyé­ben élő férfi 2021 feb­ru­ár­já­ban egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon fel­vet­te a kap­cso­la­tot az álta­la koráb­ban nem ismert, Bács-Kiskun megyei sértettel.

A vád­lott a sér­tett­nek a közös­sé­gi olda­lon lévő adat­lap­ja alap­ján tudta, hogy a lány még nincs 12 éves. A férfi ennek elle­né­re sze­xu­á­lis tar­tal­mú fénykép- és vide­ó­fel­vé­te­le­ket kért tőle. A sér­tett a kérés­nek ele­get téve több intim fény­kép­fel­vé­telt kül­dött neki.

A vád­lott ezután továb­bi por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket akart sze­rez­ni a lány­tól, ezért azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha nem küld újabb képe­ket, akkor az eddig meg­szer­zett fel­vé­te­le­ket közzé teszi az inter­ne­ten. A fenye­ge­tés elle­né­re a sér­tett újabb fény­ké­pet vagy vide­ó­fel­vé­telt már nem kül­dött a vádlottnak.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

Az ügyész indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a vád­lot­tat min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól és egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.