Főoldal » Archív » Kiskorúval tartatta ki magát a két letartóztatásba került férfi

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ille­tő­sé­gű, magát kis­ko­rú által foly­ta­tott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből kitar­ta­tó férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, amely­nek a bíró­ság helyt adott.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján az ügy sér­tett­je egy vele sze­rel­mi kap­cso­lat­ban álló fér­fin keresz­tül 2019 júli­u­sá­ban ismer­te meg az idő­sebb, 47 éves gya­nú­sí­tot­tat, aki­nek aján­la­tát elfo­gad­va a férfi veszp­ré­mi laká­sá­ba köl­tö­zött, hogy ott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son. A férfi egy inter­ne­tes olda­lon sze­re­pel­tet­te a kis­ko­rú sér­tet­tet, miköz­ben tudott arról, hogy a lány még nem töl­töt­te be a tizen­nyol­ca­dik élet­évét.

A gya­nú­sí­tott a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó pénz­összeg felét kérte el a kis­ko­rú sér­tet­től, s azon utóbb bűn­tár­sá­val, egy 44 éves fér­fi­val osz­to­zott, aki tudott a kis­ko­rú által a lakás­ban foly­ta­tott tevé­keny­ség­ről.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, és a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye miatt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. A vég­zés nem vég­le­ges, az ellen a gya­nú­sí­tot­tak és a védők is fel­leb­be­zés­sel éltek.