Főoldal » Archív » Kislányokat simogatott - vádemelés szexuális erőszak miatt

A Pest Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a szom­széd­sá­gá­ban lakó és oly­kor nála időző kis­lá­nyo­kat simo­gat­ta egy Pest megyei faluban.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy idő­sebb férfi egye­dül élt a házá­ban. Szom­széd­já­ban több­gyer­me­kes csa­lá­dok lak­tak. A szü­lők ismer­ték a fér­fit, meg­bíz­tak benne.

2017 folya­mán a szom­szé­dok több eset­ben meg­kér­ték a vád­lot­tat arra, hogy vigyáz­zon a gyer­me­keikre, amíg ők dol­goz­nak. Így a gye­re­kek - köz­tük öt kis­lány  - sok­szor meg­for­dul­tak a férfi házá­ban. Elő­for­dult az is, hogy ott is éjszakáztak.

Ezen láto­ga­tá­sok során a vád­lott több eset­ben a kis­lá­nyok fehér­ne­mű­jé­be nyúlt és simo­gat­ta őket.

2017 júli­u­sá­ban egy másik kis­lány azzal tért be a férfi házá­ba, hogy javít­sa meg a gör­kor­cso­lyá­ját. A vád­lott meg­sze­rel­te a gör­kor­cso­lyát, majd őt is simo­gat­ni kezdte. A gyer­mek kér­dő­re vonta a fér­fit, majd ott­hon elmond­ta, hogy mi tör­tént vele. A kis­lány jel­zé­sé­re a szü­lők fel­je­len­tést tet­tek, amely alap­ján a fér­fi­val szem­ben nyo­mo­zás indult.

A Pest Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban több­rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san, tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a fér­fit, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.