Főoldal » Hírek » Kislányokat tapogató, simogató elkövető cselekményének minősítése, büntetése - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a cse­lek­mé­nyek rész­ben súlyo­sabb minő­sí­té­sét indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott négy kis­lányt - 7 és 13 éves koruk között -, ruhá­ju­kon keresz­tül és ruhá­juk alá benyúl­va is tapo­ga­tott, simogatott.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a 2021. május 28. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat több rend­be­li – rész­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett – minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te és vég­le­ges hatállyal min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, ille­tő­leg tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna. A vád­lott koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát pedig elrendelte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott négy kis­lány sérel­mé­re is súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, három sér­tett ese­té­ben ismé­tel­ten is. 

Az ítél­ke­zé­si gya­kor­lat sze­rint súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő a nő, a gyer­mek mel­lé­nek meg­fo­gá­sa, nemi szer­vé­nek simo­ga­tá­sa, még ruhán keresz­tül is, ha az a nemi vágy fel­kel­té­sé­re, fenn­tar­tá­sá­ra vagy kielé­gí­té­sé­re irá­nyult vagy arra alkal­mas. A tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis cse­lek­mény pedig nem sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés­nek, nem sze­xu­á­lis vissza­élés­nek vagy sze­mé­rem­sér­tés­nek, hanem sze­xu­á­lis erő­szak­nak minő­sül. Fenn­áll a kap­cso­la­ti viszony, a „fel­ügye­le­te alatt állás” is, még ha rövid is az az idő­tar­tam, ami alatt az elkö­ve­tő meg­ha­tá­roz­hat­ja a sér­tet­től elvárt maga­tar­tást, vagy­is kis­ko­rú ese­tén gya­ko­rol­hat­ja mind­azon jogo­kat, ame­lyek az adott körül­mé­nyek között a szü­lőt illet­nék; illet­ve az „egyéb módon az elkö­ve­tő befo­lyá­sa alatt állás” is, mert a vád­lott csa­lá­di barát­nak is számított.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint fenn­áll azon­ban – a meg­ál­la­pí­tott­nál több eset­ben is – az „erő­szak­kal” elkö­ve­tés is, mert a tény­ál­lás sze­rint több­ször volt tény­le­ges fizi­kai ellen­ál­lás, ami­kor a sér­tett úgy pró­bál­ta elhá­rí­ta­ni a vád­lot­tat, hogy rug­do­sott, ficán­kolt, illet­ve ami­kor a sér­tett nem tudott sza­ba­dul­ni a vád­lot­tól, mert dere­ká­nál vissza­húz­ta. Ez a gyer­me­kek ese­té­ben lenyű­gö­ző erejű erő­szak­nak tekinthető. 

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a kisza­bott bün­te­tés egé­szé­ben a cse­lek­mé­nyek rész­ben súlyos minő­sí­té­se mel­lett is meg­fe­lel annak a jog­al­ko­tói és tár­sa­dal­mi elvá­rás­nak, hogy a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett nemi élet sza­bad­sá­ga és a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­vel, így a kis­lá­nyok bizal­má­val vissza­élő vád­lot­tal szem­ben is, a tör­vény minél nagyobb szi­go­ra kerül­jön alkalmazásra.