Főoldal » Hírek » Kisteherautóval lopta az autókat - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén már­ci­us­ban, egy pla­tós kis­te­her­au­tó­val lopott el több par­ko­ló autót Budapesten.

A vád­irat sze­rint a vád­lott idén tavasszal elha­tá­roz­ta, hogy egy álta­la hasz­nált pla­tós kis­te­her­au­tó­val tulaj­do­nít el par­ko­ló gép­ko­csi­kat Buda­pest külön­bö­ző kerü­le­te­i­ből. A férfi a több­nyi­re lezárt álla­pot­ban hagyott jár­mű­ve­ket isme­ret­len mód­szer­rel kinyi­tot­ta, ezután a pár száz­ezer forint érté­kű gép­ko­csi­kat fel­húz­ta a kis­te­her­au­tó pla­tó­já­ra, majd elhaj­tott a helyszínről.

A vád­lott ezzel a mód­szer­rel 2022. már­ci­us 9. és már­ci­us 15. között össze­sen négy gép­ko­csit lopott el a XIII., XIV., XVIII., vala­mint a IV. kerületből.

Az eltu­laj­do­ní­tott gép­ko­csik közül a férfi ket­tőt a lakó­he­lyé­re szál­lí­tott, ahol később mind­két jármű - isme­ret­len körül­mé­nyek között - kigyul­ladt és tel­je­sen kiégett. 

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 31 éves fér­fit 4 rend­be­li üzlet­sze­rű­en, és ebből három eset­ben dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság - fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó - koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/femhulladekkent-szetszerelve-eladom-ez-volt-a

A fel­vé­tel ele­jén a vád­lott által hasz­nált kis­te­her­au­tó lát­ha­tó, majd az, aho­gyan meg­kö­ze­lí­ti az egyik hely­színt. A fel­vé­tel végén a kis­te­her­au­tó pla­tó­ján már az egyik eltu­laj­do­ní­tott gép­ko­csi van.