Főoldal » Hírek » Kiszolgáltatott férfiak kizsákmányolásával gyanúsítják - fotóval - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő fér­fi­a­kat kizsák­má­nyolt és mun­ká­ra kény­sze­rí­tett.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2018-tól meg­je­lent külön­bö­ző haj­lék­ta­lan­szál­ló­kon és az ott tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­nek mun­kát aján­lott azzal a hamis ígé­ret­tel, hogy ellá­tást, élel­met, szál­lást és némi pénzt fog­nak kapni a mun­ká­ju­kért. A férfi és az apja a mun­ká­ra fogott sze­mé­lye­ket ember­hez nem méltó lak­ha­tá­si körül­mé­nyek között tar­tot­ta, meg­fe­le­lő élel­mi­szer­el­lá­tást nem biz­to­sí­tot­tak, velük külön­bö­ző, az ingat­la­nok körü­li mun­ká­kat végez­tet­tek, mező­gaz­da­sá­gi és egyéb idény­mun­ká­ra szer­vez­ték be őket. A gya­nú­sí­tott és az apja az álta­luk ígért, illet­ve a más­nál vég­zett mun­ká­juk után járó bért nem fizet­te ki a sér­tet­tek­nek, velük szem­ben verést helyez­tek kilá­tás­ba, továb­bá meg­til­tot­ták az ingat­lan elha­gyá­sát.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel – amely 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés – ala­pos okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy a gya­nú­sí­tott elér­he­tet­len­né válna, a meg­kez­dett bűn­cse­lek­ményt tovább foly­tat­ná, vala­mint a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né.

A gya­nú­sí­tott apjá­nak letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság koráb­ban elren­del­te.