Főoldal » Hírek » Kitartóan zaklatta volt élettársát a férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint elő­ször tele­fo­non keres­te zak­la­tó módon volt élet­tár­sát, majd ami­kor nem ért célt, sze­mé­lye­sen is beszél­ni akart az akkor már anya­ott­hon­ban lakó nővel.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a férfi 2019-ben léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, aki­nek volt egy hat éves gyer­me­ke. Kap­cso­la­tuk pár hóna­pon belül meg­rom­lott, mivel a vád­lott a gye­re­ket nem akar­ta elfo­gad­ni. A vád­lot­tól váran­dós nő ezért elő­ször az édes­any­já­hoz köl­tö­zött, majd onnan egy anya­ott­hon­ba került.

A férfi azon­ban a sza­kí­tás­ba se nyu­go­dott bele, hanem 2020 janu­ár­já­ban napon­ta több­ször, össze­sen 1031 alka­lom­mal kez­de­mé­nye­zett kom­mu­ni­ká­ci­ót tele­fo­non keresz­tül a nő felé, amely hívá­sok nagy része éjsza­ka tör­tént. A vád­lott a foga­dott hívá­sok során meg­ölés­sel, továb­bá azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy „kirug­dos­sa belő­le a gyereket”.

A férfi a tele­fo­ná­lá­son túl volt élet­tár­sá­val sze­mé­lye­sen is beszél­ni akart, és mivel tudta, hogy hol keres­se a sér­tet­tet, átmá­szott az anya­ott­hon magas kerí­té­sén és az udvar­ban bele­sett az épü­let abla­ka­in, de a nőt végül nem talál­ta meg.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vissza­eső vád­lot­tal szem­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re egy év tíz hónap bör­tön­bün­te­tést és két év köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.