Főoldal » Hírek » Kitartottság és prostitúció elősegítése miatt kell felelnie a vádlottaknak - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három sze­méllyel szem­ben, akik közül ket­ten pros­ti­tu­ál­tak­nak biz­to­sí­tot­tak szo­bát, har­ma­dik tár­suk pedig kizá­ró­lag az ebből befolyt pénz­ből tar­tot­ta fent magát.

Az élet­tár­si kap­cso­lat­ban álló két vád­lott 2019 már­ci­u­sá­ban, szálláshely-üzemeltetés cél­já­ból bérbe vet­tek egy egri pan­zi­ót. A más ügy­ből kifo­lyó­lag a ható­sá­gok elől buj­ká­ló har­ma­dik tár­suk 2019 május ele­jén kibé­rel­te a pan­zió két szo­bá­ját saját maga, lánya, a lányá­val pár­kap­cso­lat­ban álló másik nő és egy női roko­na részé­re. Itt a nők egy-három hóna­pon át pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tat­tak oly módon, hogy szol­gál­ta­tá­sa­i­kat egy ismert inter­ne­tes por­tá­lon keresz­tül hir­det­ték, kun­csaft­ja­i­kat pedig jel­lem­ző­en a pan­zi­ó­ban fogad­ták.

A sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tó nők napon­ta átla­go­san 50.000-150.000 forint bevé­tel­re tet­tek szert, mely­ből a kiadá­sa­i­kat, vala­mint a rej­tőz­kö­dő, más bevé­tel­lel nem ren­del­ke­ző vád­lott lak­ha­tá­sát és meg­él­he­té­sét fedez­ték.

A szál­lás­he­lyet üze­mel­te­tő élet­tár­sak 2019 május köze­pén tudo­mást sze­rez­tek a bérbe adott szo­bák­ban zajló pros­ti­tú­ci­ó­ról, és közel két hóna­pon át így fogad­tak el leg­alább 540.000 forint bér­le­ti díjat a vád­lot­tól.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a pros­ti­tú­ci­ót foly­ta­tó nők által eltar­tott fér­fi­val szem­ben kitar­tott­ság bűn­tet­te, míg a helyi­sé­get pros­ti­tú­ci­ós célra ren­del­ke­zés­re bocsá­tó élet­tár­sak­kal szem­ben pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A vád­ha­tó­ság a kitar­tott­ság bűn­tet­té­vel vádolt, a bün­te­tő­el­já­rás elke­rü­lé­se érde­ké­ben elér­he­tet­len­né vált fér­fi­val szem­ben arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vele, mint távol­le­vő ter­helt­tel szem­ben jár­jon el, és ilyen eljá­rás kere­té­ben sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki vele szem­ben.

Az ügyész­ség az élet­tár­sak egyi­ke vonat­ko­zá­sá­ban - bün­te­tett elő­éle­té­re tekin­tet­tel - sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, míg női társa ese­té­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.