Főoldal » Hírek » Kitiltották, de a kiskaput leemelve visszatért a volt barátnő - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés és könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség azzal a nővel szem­ben, akit pár­kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sát köve­tő­en a sér­tett kitil­tott a házá­ból, ő azon­ban a kerí­té­sen átmász­va, más­kor a kaput leemel­ve a til­tás elle­né­re vissza­ment hozzá. A fér­fi­nak végül rend­őri segít­sé­get kel­lett kér­nie a nő eltá­vo­lí­tá­sá­hoz, aki ráadá­sul dühé­ben a befőt­te­ket is összetörte.

A vád­irat sze­rint a nő – az ügy vád­lott­ja - és a sér­tett között koráb­ban bizal­mas viszony ala­kult ki, mely­nek során a nő rend­sze­re­sen az egye­dül­ál­ló férfi házá­ban tar­tóz­ko­dott. 2021 szep­tem­be­ré­ben azon­ban a viszo­nyuk meg­rom­lott és a férfi a barát­nőt a ház­ból is kitil­tot­ta, mivel több­ször agresszí­van visel­ke­dett vele, ingó­sá­ga­it szán­dé­ko­san össze­tör­te, továb­bá kia­bált és dula­ko­dott is a fér­fi­val, ami­kor ő nem tett ele­get a kéréseinek.

A nő – tudva arról, hogy az ingat­lan­ba nem mehet be – 2021. szep­tem­ber 29-én éjjel a zárt kerí­té­sen bemász­va bement az udvar­ra, ahol külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va be akart jutni a lakó­ház­ba. Hiába uta­sí­tot­ta vissza a férfi és helyez­te kilá­tás­ba a rend­őr­ség érte­sí­té­sét, a nő a til­tás elle­né­re a bejá­ra­ti ajtó üveg­hi­á­nyos nyí­lá­sán át bemá­szott az épü­let­be. Végül a nő csak a kiér­ke­ző rend­őr­jár­őr fel­szó­lí­tá­sá­ra hagy­ta el az ingatlant.

Alig néhány nap múlva, haj­nal­ban ismét meg­je­lent a nő a férfi házá­nál. Ekkor a zárt bejá­ra­ti kaput leemel­ve jutott be az udvar­ra, majd ismét a törött abla­kú bejá­ra­ti ajtón keresz­tül bement a fér­fi­hoz, aki azon­nal távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. Az ismé­telt kiuta­sí­tás miatt érzett dühé­ben a nő ekkor össze­tör­te a férfi befőtt­je­it, majd dula­kod­ni kez­dett vele, ennek során az arcán és a kar­ján is véres­re kar­mol­ta. A fér­fi­nak ismét a kis­kun­ha­la­si rend­őrök segít­sé­gét kel­lett kér­nie a nő eltávolításához.

Az ügyész­ség az erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban kez­de­mé­nyez­te a nő fele­lős­ség­re voná­sát. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel meg­ho­zott dön­té­sé­ben a vád­lott bűnös­sé­gét mind­két bűn­cse­lek­mény­ben meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért őt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.