Főoldal » Hírek » Kiugrott a mozgó autóból az embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb nőnek, aki 17 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­i­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott 2022. május 6. nap­ján, 8 óra­kor Sze­ged kül­te­rü­le­tén fel­vett az álta­la veze­tett autó­ba 17 szír állam­pol­gárt. Már Sze­ged bel­te­rü­le­tén a sze­ge­di és a cseh rend­őri kon­tin­gens jár­őrei iga­zol­tat­ni akar­ták a nőt, aki azon­ban nem állt meg, hanem az autó­ból kiug­rott és meg­pró­bált elsza­lad­ni. Az autó egy vil­lany­osz­lop­nak ütköz­ve állt meg, míg a nő szö­ké­sét a rend­őrök aka­dá­lyoz­ták meg, elfog­ták, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték. A gép­ko­csi­ban uta­zók sérü­lést nem szenvedtek.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés ténye, a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott, és elren­del­te a nő letartóztatását.

A rend­őr­sé­gi akci­ó­val kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/kiugrott-elfutott-elfogtak