Főoldal » Hírek » Kockakővel dobta be a buszok ablakát egy férfi Budapesten - videóval és rendőrségi fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron koc­ka­kő­vel dobál­ta be autó­bu­szok ablak­üve­gét József­vá­ros­ban, az egyik buszon egy 4 hóna­pos cse­cse­mő sérült meg könnyeb­ben, aki­nek a fejét az üveg­szi­lán­kok fel­sér­tet­ték.

A vád­irat sze­rint a vád­lott­nak koráb­ban a VIII. kerü­let, Rákó­czi úton konf­lik­tu­sa volt egy autó­busz sofőr­jé­vel, és az emi­att érzett harag­já­tól vezé­rel­ve elter­vez­te, hogy ezen az útsza­ka­szon köz­le­ke­dő buszo­kat dobál meg.

Ennek meg­fe­le­lő­en, 2021. júni­us 25-én késő este a vád­lott a VIII. kerü­let, Rákó­czi úton, egy kocka alakú kővel a kezé­ben meg­állt a jár­dán, majd egy arra köz­le­ke­dő - a Blaha Lujza tér felől a Kele­ti Pálya­ud­var irá­nyá­ba hala­dó - autó­busz egyik oldal­só abla­ká­nak üve­gét a kővel bedob­ta. A busz abla­ka ennek követ­kez­té­ben betört és az üveg­szi­lán­kok az utas­tér­be hul­lot­tak, a koc­ka­kő pedig ráesett az egyik utas­ra, aki azon­ban nem sérült meg. A ron­gá­lás­sal oko­zott kár több mint 200.000 Ft volt.

A vád­lott 8 nap­pal később, 2021. júli­us 03-án este ismét meg­je­lent a Rákó­czi úton, a kezé­ben egy nagy mére­tű koc­ka­kő­vel, majd ami­kor elha­ladt mel­let­te egy a Blaha Lujza tér felől a Kele­ti Pálya­ud­var irá­nyá­ba köz­le­ke­dő autó­busz, annak az abla­kát is meg­dob­ta. A busz egyik oldal­só abla­ka betört, és a koc­ka­kő az utas­tér­be esett. Az üveg­szi­lán­kok egy 4 hóna­pos cse­cse­mőt sebe­sí­tet­tek meg könnyeb­ben, ami­kor a fejét fel­sér­tet­ték. A ron­gá­lás­sal oko­zott kár ebben az eset­ben csak­nem 300.000 Ft volt.

A vád­lott a köz­le­ke­dő jár­mű­vek elle­ni táma­dá­sok­kal veszé­lyez­tet­te a busz­ve­ze­tők, az autó­bu­szon uta­zók, vala­mint a buszok köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben köz­le­ke­dő más sze­mé­lyek éle­tét és testi épségét.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 40 éves fér­fit mind­két eset­ben köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi, elfo­gás­kor kiadott saj­tó­köz­le­mé­nye, fotók­kal, az aláb­bi lin­ket érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lekapcsoltak

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a júli­us 3-ai táma­dás­nál a vád­lott által elha­jí­tott koc­ka­kő bere­pül a busz abla­kán az utas­tér­be, majd aho­gyan ezután a rémült uta­sok mene­kül­nek le a busz­ról. A videó az Ügyész­ség hon­lap­ján, az aláb­bi lin­ken megtekinthető.