Főoldal » Archív » Kocsiból kiszállva ütött, mert szóvá tették neki a szemetelést

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki azért ütött meg egy peda­gó­gust, mert az szá­mon kérte, hogy miért dobál ki sze­me­tet az autójából.

A koráb­ban már garáz­da­sá­gért elítélt 36 éves vád­lott 2019 janu­ár­já­ban utas­ként ült egy sze­mély­gép­ko­csi­ban, ami­kor Kapos­vár egyik for­gal­mas keresz­te­ző­dé­sé­ben a köz­le­ke­dé­si lámpa piros jel­zé­sé­nél megálltak.

A férfi vára­ko­zás köz­ben kido­bott az autó­ból egy üres ciga­ret­tás­do­bozt, amit az arra két tanít­vá­nyá­val sétá­ló peda­gó­gus­ként dol­go­zó sér­tett ész­re­vett. A sér­tett meg­je­gyez­te a vád­lott­nak, hogy vala­mit elha­gyott, majd a dobozt fel akar­ta venni azért, hogy tanít­vá­nya­i­nak pél­dát mutat­va egy sze­me­tes­be dobja. Ezen a vád­lott fel­dü­hö­dött, hir­te­len kiug­rott az autó­ból és a fér­fi­re támadt.

A vád­lott ekkor meg­ütöt­te a sér­tett vál­lát, vala­mint meg­rán­gat­ta a kabát­ját, miköz­ben han­go­san szi­dal­maz­ta. A vád­lott a rövid ideig tartó inzul­tus után vissza­szállt az autó­ba, majd a hely­szín­ről tár­sá­val elhaj­tott. A sér­tett ugyan nem sérült meg, de ő és diák­jai meg­ijed­tek a vád­lott erő­sza­kos, meg­bot­rán­koz­ta­tó viselkedésétől.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben – amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­ri – elzá­rás bün­te­tést indítványozott.