Főoldal » Archív » Kocsma előtt szúrta meg a sértettet- letartóztatásban marad

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás hosszab­bí­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak a tekin­te­té­ben, aki ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ha­tó, mert a sér­tet­tet előbb ököl­lel arcon ütöt­te, majd egy kés­sel  nagy erő­vel mell­ka­son szúrta. 

Az elkö­ve­tő 2018. szep­tem­ber 28-án Csol­no­kon egy kocs­ma előtt anya­gi vita köz­ben a sér­tet­tet ököl­lel arcon ütöt­te, ami­től a sér­tett a föld­re esett. A szem­ta­núk a gya­nú­sí­tot­tat szá­mon kér­ték, akit a sér­tet­től távo­labb­ra szo­rí­tot­tak, miköz­ben a gya­nú­sí­tott kaszá­ló moz­du­la­tok­kal tar­tot­ta távol magá­tól a felé­je köze­lí­tő­ket. A sér­tett a gya­nú­sí­tott felé indult, aki a kés­sel nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta. A sér­tett a hely­szí­nen éle­tét veszítette.

Az elkö­ve­tő a hely­szín­ről a rend­őrök kiér­ke­zé­sét meg­elő­ző­en annak elle­né­re távo­zott, hogy töb­ben meg­pró­bál­ták vissza­tar­ta­ni. A fér­fit koráb­ban kábítószer-kereskedelem vét­sé­ge a bíró­ság 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely még nem járt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el 2018. októ­ber 1-én,  mert fenn állt annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén meg­szök­ne, a ható­ság elől elrej­tőz­ne, a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, továb­bá újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tá­val hall­gas­sa meg a gya­nú­sí­tot­tat, amely­nek alap­ján a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jét 2019. júni­us 1-ig hosszab­bít­sa meg.

A bíró­ság a 2019. már­ci­us 25-én tar­tott ülé­sen az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a szö­kés és bűn­is­mét­lés veszé­lye vál­to­zat­la­nul fenn áll.

A rend­őr­ség által közölt saj­tó­hír és fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-csolnokon.