Főoldal » Hírek » Ködben előzve okozott balesetet egy férfi - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a sofőr ellen, aki sötét, ködös idő­ben előz­te az előt­te hala­dó autót, azon­ban ennek során nagy sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a vele szem­ben érke­ző kerék­pá­ros­nak.

A vád sze­rint a vád­lott a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­nát képe­ző kis­te­her­gép­ko­csi­val egye­dül köz­le­ke­dett 2021. októ­ber 30-án, 6 óra 40 perc­kor a 3315 számú köz­úton Újszent­mar­gi­ta felől Tisza­cse­ge irá­nyá­ba. Az adott úton gyér volt a for­ga­lom, azon­ban éjsza­kai látá­si viszo­nyok vol­tak és ködös idő volt, a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén, az adott útsza­ka­szon köz­vi­lá­gí­tás nem volt.

A férfi utol­ér­te az előt­te hala­dó autót, majd a kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok elle­né­re úgy kezd­te meg a jármű elő­zé­sét, hogy nem győ­ző­dött meg a másik for­gal­mi sáv­ban hala­dó jár­mű­vek­ről, azok távol­sá­gá­ról. A sofőr elő­zés köz­ben későn ész­lel­te, hogy szem­ből érke­zik a kerék­pár­ján ülő sér­tett. A férfi azon­nal vész­fé­ke­zett, míg a sér­tett a kerék­pár­já­val a jobb olda­li füves útpad­ká­ra lehaj­tott, azon­ban az ütkö­zés nem volt elke­rül­he­tő. A vád­lott a vész­fé­ke­zés elle­né­re nagy sebes­ség­gel ütkö­zött neki a kerék­pár­nak, amely­ről a sér­tett leesett és test­szer­te nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

A vád­lott KRESZ-szabályszegéseinek követ­kez­té­ben jött létre a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tett sérü­lé­sei.

Az ügy­ben a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott.