Főoldal » Hírek » Kokain a művészek összejövetelén - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, ahol egy színész-producer a laká­sán szer­ve­zett össze­jö­ve­te­le­ken ven­dé­ge­i­vel koka­int fogyasztott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 nya­rán emelt vádat egy német állam­pol­gár­sá­gú, de a magyar művé­szér­ában huza­mo­sabb ideje jelen lévő közép­ko­rú fér­fi­val és tár­sa­i­val szem­ben kábítószer-kereskedelem miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a koka­in­nal és exta­sy­val üzle­te­lő dílert jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 5 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te és 5 évre eltil­tot­ta köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A három művé­sze­ti tevé­keny­sé­get végző bűn­tár­sa közül ket­tőt kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek és őket 1.500.000 forint, illet­ve 840.000 forint pénz­bün­te­tés­sel súj­tot­ta, har­ma­dik tár­su­kat pedig kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt meg­ro­vás­ban részesítette.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a színész-producer ter­helt 2018 óta szer­ve­zett össze­jö­ve­te­le­ket laká­sán, mely ren­dez­vé­nyek­re ven­dé­ge­i­vel – így bűn­tár­sa­i­val is – koka­int szer­zett be az azzal keres­ke­dő ter­helt tár­suk­tól, majd a kábí­tó­szert művé­szi együtt­gon­dol­ko­dá­suk elő­moz­dí­tá­sá­ra közö­sen elfogyasztották.

Hason­ló­an jár­tak el a művész­tár­sai 2019. már­ci­us 22-én, ami­kor a koka­in­vá­sár­lást köve­tő­en a rend­őrök ellen­őriz­ték az autót, és tőlük a rendező-forgatókönyvíró tár­suk laká­sá­ra szer­ve­zett újabb össze­jö­ve­tel­re szánt mint­egy 3 gramm koka­int lefoglalták.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a művész­vi­lág­ba bejá­ra­tos kábí­tó­szer ter­jesz­tő­vel szem­ben súlyo­sabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg három művész bűn­tár­sá­val szem­ben for­ga­lom­ba hoza­tal­lal, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és súlyo­sí­tá­sul vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fellebbezett.

Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat­tal szem­ben a díler ter­helt védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból, míg a média­sze­mé­lyi­ség elkö­ve­tő társa védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért, har­mad­la­go­san pedig az íté­let hatá­lyon kívül helye­zé­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban továb­bí­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sa mel­lett a védő fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-kokain-kereskedelme-es-forgalomba-hozatala-miatt-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotokkal/