Főoldal » Hírek » Vádemelés kokain kereskedelme és forgalomba hozatala miatt – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

Bará­ti össze­jö­ve­te­lek­re is jutott a kábí­tó­szer­ből a vád sze­rint. A Fővá­ro­si Főügyész­ség 5 fér­fi­val szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint egy 33 éves férfi a 2017. évtől koka­in­nal és ecta­sy­val keres­ke­dett Buda­pes­ten. Rend­sze­res koka­in­vá­sár­ló­ja volt egy 49 éves férfi, aki a 2018. évtől saját magá­nak és a baráti-ismerősi össze­jö­ve­te­le­i­re meg­hí­vot­tak­nak fel­kí­ná­lás­ra vásá­rolt a kábí­tó­szer­ből, és utób­bi­val azt for­ga­lom­ba hozta. A 49 éves férfi 2019 már­ci­u­sá­ban 35 és 37 éves isme­rő­se­it bízta meg, hogy vegye­nek kábí­tó­szert egy ilyen össze­jö­ve­tel­re. A két férfi a koka­int be is sze­rez­te, és el is indul­tak volna meg­bí­zó­juk­hoz, azon­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság kábí­tó­szer bűnö­zés elle­ni nyo­mo­zói elfog­ták őket, majd rajta ütöt­tek az össze­jö­ve­te­len is. A vád­irat sze­rint egy 36 éves szír állam­pol­gár is keres­ke­dett koka­in­nal, aki szin­tén adott el a 49 éves fér­fi­nak, ame­lyet egyes ese­tek­ben a később elfo­gott 35 éves férfi szállított.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az öt férfi ellen vádat emelt, a 33 éves­sel szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, a szír fér­fi­val szem­ben alap­ese­ti kábítószer-kereskedelem, a továb­bi 3 ter­helt­tel szem­ben for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a 33 éves fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, tár­sa­it bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, azzal, hogy a for­ga­lom­ba hoza­tal­lal vádolt 3 magyar férfi ese­té­ben a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel. Az ügyész­ség a jelen­tős mennyi­sé­gű  keres­ke­dés­sel vádolt magyar és a keres­ke­dés­sel vádolt szír állam­pol­gár ese­té­ben továb­bi bün­te­té­se­ket, pénz­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást is indítványoz.

A gya­nú­sí­tot­tak közül a 33 éves férfi bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, a többi vád­lott sza­bad­lá­bon védekezik.

A rend­őr­ség fény­ké­pes köz­le­mé­nyét aláb­bi lin­ken lehet meg­te­kin­te­ni, illet­ve a köz­le­mény mel­lék­le­te­ként továb­bi fotók is találhatók:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-nap-alatt-ket-dilert-fogott-a-brfk