Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Költségspórolásra hivatkozva kért kenőpénzt – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hon­véd­ség­nél köz­al­kal­ma­zott­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, aki egy beru­há­zás kap­csán 10 mil­lió forin­tot kért a kivi­te­le­zők­től.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a hon­véd­ség ingat­lan­fej­lesz­té­sek­kel fog­lal­ko­zó hiva­ta­lá­nál dol­go­zott köz­al­kal­ma­zott­ként, fel­ada­ta sze­rint műsza­ki elő­adói beosz­tás­ban. Mun­ka­kö­ré­ből ere­dő­en önál­ló­an volt jogo­sult a részé­re kije­lölt beru­há­zá­sok műsza­ki ellen­őri fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sá­ra és így a tel­je­sí­té­sek átvé­te­lé­re és iga­zo­lá­sá­ra is. A minisz­té­ri­um 2017. évben köz­be­szer­zést írt ki egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi hon­véd­sé­gi ingat­lan­együt­tes tető­szer­ke­ze­té­nek fel­újí­tá­sá­ra. A tény­le­ges mun­kát végző alvál­lal­ko­zó­kat a vád­lott, mint a beru­há­zás műsza­ki ellen­őre 2018. év már­ci­u­sá­ban meg­ke­res­te egy hely­szín­be­já­rás alkal­má­val és közöl­te két vál­lal­ko­zás kép­vi­se­lő­jé­vel is, hogy a mun­kát ne a köz­be­szer­zés­ben elő­írt műsza­ki tar­ta­lom­mal végez­zék el. A vád­lott aján­la­ta sze­rint ezzel a vál­lal­ko­zók mint­egy 10-10 mil­lió forin­tot tud­nak meg­spó­rol­ni, ő azon­ban 5-5 mil­lió forin­tért szer­ző­dés­sze­rű­nek iga­zol­ja le a teljesítéseket. 

Az érin­tett vál­lal­ko­zá­sok kép­vi­se­lői a vád­lott aján­la­tát nem fogad­ták el, így nem került sor pénzátadásra. 

A főügyész­ség a vád­lot­tat önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja. 

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.