Főoldal » Hírek » Költségvetési csalással és sikkasztással egészítették ki a hivatalnok illetményét - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a hiva­tal­nok­kal és három tár­sá­val szem­ben, akik azért, hogy a férfi ala­cso­nyabb illet­mé­nyét kom­pen­zál­ják, meg­ká­ro­sí­tot­ták a köz­pon­ti és a hiva­ta­li költ­ség­ve­tést is.

A jogász vég­zett­sé­gű vád­lott az egyik közös önkor­mány­za­ti hiva­tal­nál látott el veze­tői fel­ada­to­kat, azon­ban nem volt meg­elé­ged­ve a fize­té­sé­vel. Miu­tán az önkor­mány­za­ti veze­tők közöl­ték vele, hogy nincs tör­vé­nyes lehe­tő­sé­gük a béré­nek eme­lé­sé­re, a vád­lott és három - szin­tén az önkor­mány­zat­nál dol­go­zó - társa elha­tá­roz­ták, hogy az illet­mény növe­lé­sét tör­vény­sér­tő­en fog­ják megoldani.

A vád­lott ennek érde­ké­ben meg­ál­la­po­dott a köz­tiszt­vi­se­lő­ként dol­go­zó tár­sá­val, hogy a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés által biz­to­sí­tott bér­ren­de­zé­si alap­ból a többi mun­ka­vál­la­ló­hoz képest két­szer annyi bér­ki­egé­szí­tést álla­pít meg neki, ami­nek a felét a nő később havi rend­sze­res­ség­gel „vissza­osz­tot­ta” a fér­fi­nak. A vád­lott a tár­sai segít­sé­gé­vel 11 hónap alatt több mint 500.000 forin­tot hasz­nált fel cél­tól eltérően.

A hiva­tal­ban dol­go­zott egy fia­ta­labb pénz­ügyes kol­lé­ga is, aki egye­te­mi tanul­má­nyo­kat foly­ta­tott, ami­hez a közös hiva­tal úti­költ­ség­té­rí­tés­sel járult hozzá. A vád­lott azon­ban olyan, napi szin­ten meg­tett utak után járó költ­ség­té­rí­tést is utal­vá­nyo­zott, amit az egye­te­mis­ta való­já­ban nem tel­je­sí­tett, mivel lak­ha­tá­sa meg­ol­dott volt a kép­zés helyén. A kol­lé­ga a valót­lan elszá­mo­lá­sok alap­ján kifi­ze­tett össze­get ebben az eset­ben is a vád­lott­nak adta át. A férfi ezzel a mód­szer­rel 300.000 forin­tot meg­ha­la­dó össze­get sik­kasz­tott el a közös hiva­tal költségvetéséből.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben részt vett egy idő­sebb pénz­ügyi dol­go­zó is, aki taná­csok­kal segí­tet­te tár­sa­it, ezért neki bűn­se­géd­ként kell felelnie.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a négy vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.