Főoldal » Hírek » Komplett széfeket loptak a vádlottak a siófoki hotelből - A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett minő­sí­tett lopás, csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két - 22 éves, illet­ve 20 éves - fér­fi­val szem­ben, akik előbb vissza­él­tek egy sió­fo­ki hotel mun­kál­ta­tói iga­zo­lá­sa­i­val, majd lop­tak is a szálláshelyről.

Az idő­sebb vád­lott egy sió­fo­ki hotel­ben dol­go­zott alkal­mi mun­ka­vál­la­ló­ként, ami­kor elha­tá­roz­ta, hogy a mun­kál­ta­tó­ja nevé­ben kiál­lí­tott valót­lan tar­tal­mú mun­kál­ta­tói iga­zo­lá­sok­kal áru­hi­telt igé­nyel egy elekt­ro­ni­kai üzlet­ben. A vád­lott 2019 őszé­től a valós­nál maga­sabb jöve­del­met és hatá­ro­zat­lan idejű mun­ka­vi­szonyt iga­zo­ló okira­tok­kal több mint 700.000 Ft áru­hi­tel­hez jutott anél­kül, hogy azt vissza akar­ta volna fizetni.

A vád­lott 2020 feb­ru­ár­já­ban ismer­ke­dett meg a koráb­bi bün­te­té­sé­ből fris­sen sza­ba­dult 20 éves tár­sá­val, akit rávett arra, hogy a hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lá­sok­kal ő is igé­nyel­jen áru­hi­telt, aki ebből kom­bi­hű­tőt, tv-t és más elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket vásá­rolt, melye­ket ezután közö­sen értékesítettek.

Az idő­sebb vád­lott­nak idő­köz­ben meg­szűnt a mun­ká­ja a hotel­ben, azon­ban ismer­te az épü­let kapu­nyi­tó kód­ját, vala­mint a recep­ci­ón lévő szé­fet nyitó szám­sort, ezért rábír­ta a könnyen befo­lyá­sol­ha­tó tár­sát, hogy a kódok isme­re­té­ben onnan hoz­zon el minél több érté­ket, sur­ran­jon be a hotelba.

Ennek meg­fe­le­lő­en a férfi 2020 feb­ru­ár­já­ban össze­sen három alka­lom­mal fosz­tot­ta ki a hotel széf­je­it úgy, hogy azt a szé­fet, ame­lyik­nek nem ismer­te a kód­ját, egy­sze­rű­en elvit­te magá­val, majd azt tár­sá­val közö­sen egy fél­re­e­ső helyen kinyi­tot­ták. A vád­lot­tak a lopá­sok­kal közel 1,5 mil­lió forint­nyi érté­ket sze­rez­tek meg. Az utol­só alka­lom­nál azon­ban a hotel alkal­ma­zot­tai lát­ták, ahogy a vád­lott egy guru­lós kocsin távoz­ni kézül egy újabb pán­cél­szek­rénnyel, ezért érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben 7 év, míg tár­sá­val szem­ben 5 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az eset­re, ha a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beismernék.

Mind­két vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fotók a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.