Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Konferencia az új Be tapasztalatairól
A Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem szer­ve­zé­sé­ben tar­tot­ták meg az új Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény­könyv kodi­fi­ká­ci­ó­já­val és a tör­vény tapasz­ta­la­ta­i­val fog­lal­ko­zó kon­fe­ren­ci­át. A bün­te­tő­el­já­rás­ba új ele­me­ket hozó tör­vényt 2018. júli­us 1-től kell alkalmazni. 
 
A kon­fe­ren­cia magas szak­mai szín­vo­na­lát biz­to­sí­tot­ta, hogy az elő­adók döntő több­sé­ge részt vett a Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény meg­al­ko­tá­sá­ban, a kodi­fi­ká­ci­ós Szak­ér­tői Tes­tü­let tagjaiként.
 
Az ügyész­ség részé­ről dr. Ibo­lya Tibor bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes az egyre bonyo­lul­tabb, sok­vád­lot­tas gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek­ről beszélt, ame­lyek kap­csán az egyez­sé­gek lehe­tő­vé téte­lé­nek kiszé­le­sí­té­sét tar­ta­ná meg­fon­to­lan­dó­nak. Dr. Mis­kolczi Barna főosz­tály­ve­ze­tő ügyész a kodi­fi­ká­ció hát­te­rét, az abban részt vevő­ket mutat­ta be, míg dr. Vida József főosz­tály­ve­ze­tő ügyész elő­adá­sá­ban kiemel­te annak jelen­tő­sé­gét, hogy a gyor­sabb bün­te­tő­el­já­rás gyor­sabb jóvá­té­tel­hez vezethet.