Főoldal » Archív » Konyhakéssel állt bosszút - vádemelés

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ta meg a Bara­nya Megyei Főügyész­ség azt a kilenc­ven­éves fér­fit, aki egy kony­ha­kés­sel mell­ka­son szúr­ta het­ven­négy éves haragosát.

A vád­irat sze­rint az idős vád­lott tavaly május­ban, este, átment falu­be­li isme­rő­sé­hez, ittas álla­pot­ban. A ház­ban tar­tóz­ko­dott ekkor a későb­bi sér­tett is, aki­vel a férfi hara­gos viszony­ban állt, mert azt fel­té­te­lez­te, hogy koráb­ban ő lopta el a gyü­möl­csö­sé­ből a szilvát.

A vád­lott meg­ér­ke­zé­se után szin­te rög­tön szó­vál­tás­ba keve­re­dett a szin­tén ittas sér­tet­tel, köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták, meg­ölés­sel fenye­get­ték egy­mást. Ennek során a sér­tett meg­ra­gad­ta az idős férfi ingét, aki ekkor a kony­ha­asz­tal­ról fel­vett egy kony­ha­kést, és köze­pes erő­vel mell­ka­son szúr­ta ismerősét.

A házi­gaz­da azon­nal érte­sí­tet­te a men­tő­ket, a vád­lott pedig hazament.

A szú­rás élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott a sér­tett­nek, aki meg is hal­ha­tott volna, éle­tét az ide­jé­ben érke­zett orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

Az idős vád­lott cse­lek­mé­nye ember­ölés kísér­le­té­nek mag­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.