Főoldal » Archív » Koponyatöréssel vettek elégtételt a tetőléc lopásért - vádemelés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy hat­van­öt éves apa és negy­ven­egy éves fia ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lot­tak Nyék­lád­há­zán lévő házuk fel­újí­tá­sá­ba fog­tak, és 2017 novem­be­ré­ben, mint­egy 160 000 Ft érték­ben tető­lé­ce­ket, tra­péz­le­mezt és más épí­tő­anya­go­kat vásá­rol­tak, ame­lye­ket a ház előt­ti köz­te­rü­le­ten pakol­tak le.

Az apa a fiát kérte meg, hogy az épí­tő­anya­got vigye be a por­tá­ra, azon­ban még aznap este a köze­li szom­széd­ság­ban lakó férfi abból 80 000 Ft érté­kű tető­lé­cet és tra­péz­le­mezt eltulajdonított.

A lopás tényét a vád­lot­tak ész­lel­ték, így az éjsza­kai órák­ban elkezd­ték bejár­ni a kör­nye­ző ingatlanokat.

Az elkö­ve­tő házá­hoz érve elő­ször beki­a­bál­va keres­ték, de mivel senki nem jött ki, a kilincs­re zárt kapun keresz­tül bemen­tek az ingat­lan­ba, és lát­ták, hogy az udva­ron nagyobb mennyi­sé­gű épí­tő­anyag van. Kör­be­jár­ták az udvart, és a ház mögött fel­fe­dez­ni vél­ték a tőlük eltu­laj­do­ní­tott tető­lé­ce­ket és tra­péz­le­mezt. Döröm­böl­ni kezd­tek a ház ajta­ján, mire a férfi és élet­tár­sa kimen­tek a terasz­ra. A vád­lot­tak fele­lős­ség­re von­ták őket, hogy ellop­ták az épí­tő­anya­got, ha vissza­ad­ják, nem csi­nál­nak belő­le rend­őr­sé­gi ügyet. Ebből szó­vál­tás ala­kult ki, a férfi és élet­tár­sa tagad­ták a lopást, és fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­ta­kat, hagy­ják el az ingatlant.

A vád­lot­tak közül a fiú előre ment, míg az apja követ­te, akit a nő a hátá­nál fogva tolt ki az udvar­ról. A vád­lott ezt sérel­mez­te, és ellök­te a nőt, aki a föld­re esett. Emi­att újabb vita ala­kult ki, és a ház­tu­laj­do­nos férfi a kony­há­ból kiho­zott egy húsz cen­ti­mé­te­res kenyér­sze­lő kést, és ezzel a kezé­ben köve­tel­te a vád­lot­tól a por­tá­ja elhagyását.

A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott, dula­ko­dás­ba került a nővel, aki­vel köl­csö­nö­sen ütöt­ték egy­mást. Ekkor már a fia is beavat­ko­zott, egy redőny­léc­cel támadt a sér­tet­tek­re, de az szét­esett a kezé­ben. Ezután a föld­ről fel­vett egy vas­csö­vet, és az apja biz­ta­tá­sá­ra több­ször meg­ütöt­te a ház­tu­laj­do­nos fér­fit a kezén és kar­ján, majd nagy erő­vel a véde­ke­ző sér­tett kopo­nyá­já­ra ütött, ami­től a férfi össze­esett. A fiú a nőt is több­ször meg­ütöt­te kar­ján és fején, vérző sérü­lést okozva.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben a férfi köz­vet­ve élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő, nyolc napon túl gyó­gyu­ló kopo­nya­tö­rést, míg a nő nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A sér­tet­tek magán­lak­sér­tés miatt, ille­tő­leg közü­lük a nő könnyű testi sér­tés miatt nem ter­jesz­tet­tek elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.