Főoldal » Archív » Korábban a volt feleségét, most a fiát szúrta nyakon az erőszakos férfi

Kilenc éven belül kis híján két köze­li csa­lád­tag­já­val is vég­zett az az 55 éves egri férfi, aki­vel szem­ben a Heves Megyei Főügyész­ség - szi­go­rú bün­te­tést indít­vá­nyoz­va - most újabb élet elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat.

A jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott több mint 30 éven át élt házas­ság­ban, mely­ből több gyer­mek is szü­le­tett, köz­tük egy fiú, a sér­tett. A csa­lád élete nem volt prob­lé­ma­men­tes, a férfi gyak­ran volt agresszív, így 2008-ban is, ami­kor szó­vál­tást köve­tő­en egri laká­su­kon nya­kon szúr­ta a fele­sé­gét. A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la ezért őt akkor jog­erő­sen fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A házas­fe­lek ezután el is vál­tak, de a férfi - aki ebbe nem nyu­go­dott bele - ígé­re­tet tett arra, hogy vál­toz­tat addi­gi élet­mód­ján, ezért 2017 tava­szán vissza­köl­töz­he­tett koráb­bi pár­já­hoz. A békés együtt­élés idő­sza­ka azon­ban rövid­nek bizo­nyult, mivel 2017. júni­us 10-én a vád­lott egy  vita során ismét súlyo­san bán­tal­maz­ta volt fele­sé­gét, aki erre vég­leg meg­sza­kí­tot­ta a kapcsolatukat.

Júni­us 17-én este a vád­lott - több pohár bor elfo­gyasz­tá­sa után - úgy dön­tött, hogy fel­ke­re­si az őt elha­gyó asszonyt közös gyer­me­kük egri laká­sán. Gép­ko­csi­ba ült, mellyel itta­san a kér­dé­ses ingat­lan­hoz haj­tott, majd ott döröm­böl­ni kez­dett az ajtón. A zajra volt fele­sé­ge nyi­tott ajtót, akit a vád­lott rög­tön arcon ütött, ami­től a nő elesett. Ezt látva a szo­bá­ból kisi­e­tő fiuk meg­pró­bál­ta véde­ni az any­ját, mely­nek során a föld­re teper­te az apját, akit  nyug­tat­ni pró­bált, de kevés siker­rel, mivel amint elen­ged­te, a férfi azon­nal elő­kap­ta a bics­ká­ját és azzal több­ször meg­szúr­ta a fiát. A szú­rá­sok a mell­ka­sán, az arcán és a nya­kán érték a sér­tet­tet, aki meg­pró­bált véde­kez­ni, de a kést csak akkor tudta elven­ni a vád­lot­tól, ami­kor az édes­any­ja is a segít­sé­gé­re sie­tett. Az így kiala­kult dula­ko­dás­ban vala­mennyi részt­ve­vő meg­sé­rült. A fiú mell­ka­si sérü­lé­se élet­ve­szé­lyes volt, míg nyaki sérü­lé­sei akár halá­los ered­ménnyel is jár­hat­tak volna, mely­nek elma­ra­dá­sa csak a vélet­le­nen múlt.

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek  kísér­le­té­vel, könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, továb­bá magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel, és mind­ezek mel­lett ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tás­ra tett indítványt.