Főoldal » Hírek » Korábbi jótevőjét rabolta ki, bántalmazta, tartotta fogva az örömlány - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A nő öröm­lány­ként ismer­ke­dett meg az oszt­rák fér­fi­val, aki­től ingye­nes ingat­lan­hasz­ná­la­tot kapott, továb­bá köl­csön jog­cí­men négy alka­lom­mal össze­sen 8.900.000 forin­tot a meg­él­he­té­se finan­szí­ro­zá­sá­ra. A támo­ga­tás meg­szün­te­té­sét azon­ban elfo­gad­ni nem tudta és továb­bi össze­ge­ket követelt.

Az újabb össze­gek meg­szer­zé­se érde­ké­ben a nő talál­ko­zót egyez­te­tett az oszt­rák sér­tet­tel, mely­re egy bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban került sor 2018 őszén Győr­ben. Ide a nő az élet­tár­sá­val érke­zett. A sér­tet­tet beül­tet­ték az autó­ba és aka­ra­ta elle­né­re egy Zala megyei tele­pü­lés­re vit­ték. Az út során a fér­fit bán­tal­maz­ták, nem enged­ték az autó­ból kiszáll­ni, a tele­fon­ját össze­tör­ték. A Zala megyei falu­ban kés­sel fenye­get­ték, ismé­tel­ten bán­tal­maz­ták, 5.000.000 forin­tot köve­tel­tek tőle, majd elvet­ték 40.000 forint­ját. Akkor enged­ték el, ami­kor fel­aján­lot­ta, hogy kifi­zet nekik 15.000 eurót, mely­re más­nap, ille­tő­leg har­mad­nap, két rész­let­ben sor is került Sop­ron­ban, ille­tő­leg Győrben.

A nővel és jelen­leg is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő élet­tár­sá­val szem­ben az ügyész­ség három bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat: fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és aljas cél­ból, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tett miatt.

Az nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.