Főoldal » Archív » Körbeszámlázással okozott közel százmillió forint kárt a három vádlott

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 43 éves dom­bó­vá­ri fér­fi­val és két tár­sá­val szem­ben, akik Áfa adó­nem­ben kör­be­szám­lá­zás­sal okoz­tak közel száz­mil­lió forint kárt az álla­mi költségvetésnek.

A vád­lott 2017. évben a tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get végző vál­lal­ko­zá­sa mel­lett lét­re­ho­zott egy olyan céget is, mellyel az volt a célja, hogy jogo­su­lat­la­nul álta­lá­nos for­gal­mi adót igé­nyel­jen vissza. Ennek érde­ké­ben a másik két vád­lot­tal továb­bi cége­ket hoz­tak létre úgy, hogy azok­ba cég­ve­ze­tői pozí­ci­ó­ban stró­man­ként - több­sé­gé­ben - szerb állam­pol­gá­ro­kat von­tak be. Ezen cégek tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végez­tek, a szék­he­lyü­kön nem működ­tek, a kéz­be­sí­té­si meg­bí­zott­juk egy haj­lék­ta­lan sze­mély, ille­tő­leg a köny­ve­lé­sü­ket is ugyan­az a köny­ve­lő végezte.

Ezt köve­tő­en a cégek valós gaz­da­sá­gi tel­je­sí­tés nél­kül elkezd­tek egy­más felé szám­lá­kat kibo­csá­ta­ni, illet­ve befo­gad­ni. A vád­lott a másik cégek által kiál­lí­tott - közel 430 mil­lió forint brut­tó érté­kű - fik­tív szám­lá­kat az ügy­ve­ze­té­se alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság köny­ve­lé­sé­be befo­gad­ta, majd azo­kat az álta­lá­nos for­gal­mi adó jogo­su­lat­lan levo­ná­sa érde­ké­ben a beval­lá­sa­i­ban szerepeltette.

A két gaz­da­sá­gi évet érin­tő csa­lás­so­ro­zat ered­mé­nye­ként a vád­lot­tak közel 100 mil­lió forint kárt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

Az ügyész­ség mind­há­rom vád­lott ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A kör­be­szám­lá­zást működ­te­tő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség 6 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint 56 mil­lió forint­ra vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta arra az eset­re, ha a vád­lott a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beismeri.