Főoldal » Hírek » Kórházba szállítása során támadt a rendőrre egy borsodi nő - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a 34 éves nő ellen az Ózdi Járásbíróságon.

A vád sze­rint 2022. júni­u­sá­ban egy ittas, továb­bá kábí­tó­szer és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó fogyasz­tá­sa miatt bódult álla­pot­ban lévő nő tisz­tá­zat­lan körül­mé­nyek között kizu­hant egy ózdi tár­sas­há­zi lakás abla­kán. A nő az alat­ta talál­ha­tó elő­te­tő­re, onnan egy par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi szél­vé­dő­jé­re, majd végül a föld­re esett, miköz­ben könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az eset­ről beje­len­tés érke­zett a segély­hí­vó köz­pont­hoz, akik men­tőt és rend­őrö­ket irá­nyí­tot­tak a hely­szín­re. A nő az egész­ség­ügyi ellá­tá­sa során zavar­tan visel­ke­dett, kór­ház­ba szál­lí­tá­sát eluta­sí­tot­ta, azon­ban a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó élet­tár­sa rá tudta venni az együtt­mű­kö­dés­re, ezért a men­tő­sök rend­őri kísé­ret nél­kül elin­dul­tak vele a kór­ház­ba. Útköz­ben a nő agresszív­vá vált, ezért a men­tő­sök rend­őri segít­sé­gét kér­ték. Ami­kor a rend­őr beszállt a men­tő­be, a nő hir­te­len pofon ütöt­te a hiva­ta­los sze­mélyt, és meg­ra­gad­va ruhá­za­tát, eltép­te az ingét.

A rend­őr testi kény­szert alkal­ma­zott az elkö­ve­tő­vel szem­ben, akit végül keze­it hátra hely­zet­ben bilin­csel­ve szál­lí­tot­ták be a kór­ház­ba.  A nő tovább­ra is össze­füg­gés­te­le­nül beszélt és zavar­tan visel­ke­dett, majd ada­tai fel­vé­te­le során – meg­bi­lin­cselt kéz­zel – meg­pró­bált távoz­ni az egész­ség­ügyi intézményből.

Miu­tán a rend­őrök vissza­kí­sér­ték a nőt és leül­tet­ték egy szék­re, egyi­kük a kar­ját fogva biz­to­sí­tot­ta az ellá­tás foly­ta­tá­sát, ami­kor az elkö­ve­tő meg­pró­bál­ta a rend­őrt tér­den rúgni, aki azon­ban a rúgást kar­já­val hárí­ta­ni tudta.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letartóztatását. 

Vád­ira­tá­ban a nyo­mo­zó ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a – jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltiltásra.

Az ügy­ben koráb­ban – fotók­kal –  kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/orizetben-az-agressziv-no-aki-korhazba-szallitaskor-tamadt-a-rendorre-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/