Főoldal » Archív » Kórházból lopott a Nógrád megyei nő – vádemelés

Kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy ötven éves Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki egy kór­ház­ban ápolt beteg mel­lől lopott el egy tás­kát a benne lévő érté­kek­kel, okira­tok­kal együtt.

A vád sze­rint a nő 2019. novem­ber 18-án, 16 óra­kor egy Nóg­rád megyei kór­ház sür­gős­sé­gi osz­tá­lyá­nak folyo­só­ján halad­va az egyik kór­te­rem­ben ész­re­vet­te a kór­há­zi keze­lé­se miatt ágy­ban fekvő, infú­zi­ó­ra kötött, alvó férfi mel­let­ti szek­ré­nyen lévő tás­kát. Bement és kihasz­nál­va azt, hogy a beteg alszik, elvit­te a kézi­tás­kát a benne lévő kész­pénz­zel, bank­kár­tyák­kal és sze­mé­lyes okmá­nyok­kal együtt.

A tás­ká­ból a sér­tett pénz­tár­cá­ját, a kész­pénzt és a bank­kár­tyá­kat a saját tás­ká­já­ba rej­tet­te, míg a váll­tás­kát az abban elhe­lye­zett okmá­nyok­kal együtt még a kór­ház­ban egy sze­me­tes­be dobta.

Az ello­pott kész­pénz nagy részét, a bank­kár­tyá­kat és az okmá­nyo­kat a sér­tett még a nyo­mo­zás során visszakapta.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a több mint 160.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.