Főoldal » Hírek » Kórházi ápolókat ütött, rúgott meg - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a cseh állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a tata­bá­nyai kór­ház­ban ápo­ló­kat ütött és rúgott meg.  

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. júli­us 27-én, este, a tata­bá­nyai kór­ház Sür­gős­sé­gi Beteg­el­lá­tó Osz­tá­lyá­nak váró­já­ban ülve fel­fi­gyelt a Covid rész­leg ajta­ján kilé­pő, vér­min­tát szál­lí­tó, kór­há­zi egyen­ru­hát és elő­írt védő­fel­sze­re­lést vise­lő ápoló sér­tett­re. A férfi a sér­tett­hez oda­ment, és a jobb öklé­vel a mell­ka­sát egy alka­lom­mal meg­ütöt­te. Ekkor a sér­tett a táma­dó két kezét a csuk­ló­já­nál meg­fog­ta, és meg­pró­bál­ta eltol­ni az ajtó­tól, emi­at­ti harag­já­ban az elkö­ve­tő a sér­tet­tet több alka­lom­mal meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni, illet­ve meg­üt­ni. Az ápoló segít­sé­gé­re sie­tett két továb­bi ápoló, akik az elkö­ve­tőt egész­ség­ügyi ellá­tás cél­já­ból egy kór­te­rem­be vit­ték és lefek­tet­ték. Az elkö­ve­tő eköz­ben az ápo­lók felé rug­do­sott, az egyi­ket leg­alább két alka­lom­mal mell­ka­son találta.

A férfi cse­lek­mé­nye az ápo­lók­nak sérü­lést nem okozott.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és kiuta­sí­tás­ra ítélje.

A bán­tal­ma­zást a kór­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.