Főoldal » Archív » Kórházi betegágy mellől vitte el a telefont - vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az alvó sér­tett beteg­ágya mel­lől éjjel lopott el egy tele­font.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. augusz­tus 20-án, éjfél­kor, a kór­ház egyik fek­vő­be­teg osz­tá­lyá­nak kór­ter­mé­be bement, az alvó sér­tet­től ellop­ta az ágya mel­let­ti éjje­li szek­rény­ből a  mobil­te­le­fon­ját a benne lévő SIM-kártyával együtt. Az elkö­ve­té­si érték: 9.900,- forint.

A sér­tett a lopást köve­tő­en fel­éb­redt, ész­lel­te a tele­fon­ja hiá­nyát, kiment a folyo­só­ra. A vád­lott köz­ben vissza­tért az osz­tály folyo­só­já­ra, ahol a sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a tele­fon­ja vissza­adá­sá­ra, ennek a vád­lott ele­get tett, így  a lopás­sal oko­zott kár meg­té­rült.

Az elkö­ve­tő bün­te­tett elő­éle­tű, a bíró­ság 2019. janu­ár 17. nap­ján jog­erős­sé vált hatá­ro­za­tá­val zak­la­tás bűn­tet­te miatt 312 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy a bíró­ság  a vád­lot­tat egy év bör­tön­bün­te­tés­re és egy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.