Főoldal » Hírek » Koronavírus fertőzésre utaló bakancsot hagyott a metrón - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 50 körü­li fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2020 ápri­li­sá­ban, a veszély­hely­zet ideje alatt, az M3 metró egyik kocsi­já­ban egy ,,COVID 19” fel­ira­tú bakan­csot hagyott az ülé­sen, ami az akkor fenn­ál­ló hely­zet­ben alkal­mas volt a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. ápri­lis 19-én, a világ­jár­vány miatt Magyar­or­szág egész terü­le­té­re elren­delt veszély­hely­zet ideje alatt, a XIII. kerü­let­ben, a Dózsa György úti meg­ál­ló­ban fel­szállt az M3 metró egyik sze­rel­vé­nyé­re. A vád­lott ezután leült az egyik ülés­re, majd a szaty­rá­ból kivett egy bakan­csot, ame­lyen egy fehér papí­ron a koro­na­ví­rus­ra utaló, „COVID 19” fel­ira­tot helye­zett el. A férfi ezzel valót­la­nul azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy a met­ró­ko­csi­ban egy fer­tő­ző tárgy van, ami által az uta­sok a beteg­sé­get elkap­hat­ják.

A vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra, amely­nek követ­kez­té­ben az adott sze­rel­vényt le kel­lett cse­rél­ni. A leál­lás­sal, vala­mint a fer­tőt­le­ní­tés­sel a BKV Zrt.-nek több mint 400.000 Ft kára kelet­ke­zett.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, és a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy a férfi fel­száll a met­ró­ra, kite­szi a bakan­csot, majd elhagy­ja a sze­rel­vényt.