Főoldal » Hírek » Koronavírust érintő rémhírterjesztésre hivatkozva tettek feljelentést- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Vírus­kri­ti­kus kije­len­té­sek­re hivat­koz­va tet­tek fel­je­len­tést. A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­rint körül­te­kin­tő­en kell vizs­gál­ni, felmerül-e rém­hír­ter­jesz­tés gyanúja.

Két magán­sze­mély beje­len­tést tett a Magyar Orvo­si Kama­rá­hoz, ame­lyet a kama­ra az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal­hoz, az pedig a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitánysághoz továb­bí­tott. A fel­je­len­tés­nek minő­sü­lő beje­len­té­sek lénye­ge sze­rint egy orvos vég­zett­sé­gű üzlet­em­ber a közös­sé­gi médi­á­ban a vírus­sal is kap­cso­lat­ban olyan vide­ó­kat tesz közzé, ame­lyek­kel ,,ren­ge­teg tév­hi­tet terjeszt”.

A nyo­mo­zó ható­ság a fel­je­len­tést eluta­sí­tot­ta, mivel állás­pont­ja sze­rint a fel­je­len­tett cse­lek­mény nem minő­sül bűncselekménynek.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az eluta­sí­tó hatá­ro­za­tot felül­vizs­gál­va azt hatá­lyon kívül helyezte.

A fel­je­len­tés­sel kap­cso­lat­ban a nyo­mo­zó ható­ság új dön­tést hoz majd.