Főoldal » Hírek » Korrupció egy újabb műszaki vizsgaállomáson - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyo­moz. 

Az ille­té­kes szak­ál­lam­tit­kár­ság jel­zé­se alap­ján a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat által vég­zett fel­de­rí­tés ered­mé­nye­ként a nyo­mo­zó ügyész­ség 2023. janu­ár 30-án össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre, ame­lyet köve­tő­en elren­del­te a műsza­ki vizs­ga­ál­lo­má­son elfo­gott nyolc kor­mány­tiszt­vi­se­lő őrizetét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy közép-magyarországi kor­mány­hi­va­tal dol­go­zói, a gép­jár­mű­vek műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sá­val kap­cso­la­tos ható­sá­gi tevé­keny­sé­gük­kel össze­füg­gés­ben – rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve – vesz­te­ge­té­si pénzt fogad­tak el az ügy­in­té­zés során a vizs­ga­ál­lo­má­son meg­je­lent ügy­fe­lek­től. A vizs­ga­biz­to­sok a jog­ta­lan vagyo­ni előny­ként elfo­ga­dott kész­pénz­ről nyil­ván­tar­tást vezet­tek, azt a hiva­ta­li mun­ka­idő lejár­ta előtt – rend­sze­rint a műsza­ki vizs­gá­ló állo­más öltöző-helyiségében – össze­gyűj­töt­ték, majd egyen­lő arány­ban szét­osz­tot­ták, füg­get­le­nül attól, hogy az adott napon mely kor­mány­tiszt­vi­se­lő milyen össze­gű kor­rup­ci­ós pénz vett át hiva­ta­li eljá­rá­sa során.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őrök köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a vizs­ga­biz­to­sok­nál tör­tént kuta­tá­sok során több mint 53 mil­lió forint kész­pénz került elő, ame­lyet az ügyész­ség lefoglalt.

A gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott hiva­ta­los sze­mé­lyek beis­me­rő val­lo­mást tettek.

A fotók a kuta­tá­so­kon készültek.