Főoldal » Hírek » Korrupció miatti vádemelés adóhatósági kormánytisztviselők és vállalkozók ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 18 sze­mély ellen a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat sze­rint egy kor­mány­tiszt­vi­se­lő az adó­ha­tó­ság olyan osz­tá­lyán dol­go­zott beosz­tott­ként, amely­nek fel­ada­ta a vég­re­haj­tá­si ügyek inté­zé­se és nyil­ván­tar­tá­sa volt. A kor­mány­tiszt­vi­se­lő 2018 októ­be­rét meg­elő­ző­en jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki olyan vál­lal­ko­zók­kal, akik sze­mé­lyük­ben vagy cégü­kön keresz­tül már huza­mo­sabb ideje vol­tak érint­ve külön­bö­ző adó­ha­tó­sá­gi eljárásokban. 

A közép­ko­rú férfi az isme­ret­sé­gi köré­be tar­to­zó vál­lal­ko­zók részé­re a biza­lom és a kap­cso­lat fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben olyan infor­má­ci­ó­kat és ada­to­kat szol­gál­ta­tott, ame­lyek azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, hogy neki köszön­he­tő vala­mely hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mény elke­rü­lé­se. Ezen túl­me­nő­en több­ször – akár külön kérés nél­kül – tekin­tet­te meg az adó­zók rend­szer­ben lévő ada­ta­it, vál­lal­ko­zott az adott ügy soron kívü­li elin­té­zé­sé­re, továb­bá segí­tet­te a kérel­mek, nyom­tat­vá­nyok meg­fe­le­lő kitöl­té­sét, elke­rül­ve ezzel a hiány­pót­lás miat­ti időveszteséget.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő az ügy­in­té­zés­be alkal­man­ként bevon­ta a vele bizal­mi viszony­ban lévő három kol­lé­gá­ját is, akik aktí­van köz­re­mű­köd­tek az ügyek elin­té­zé­sé­ben, vagy az ada­tok hiva­ta­li nyil­ván­tar­tá­sok­ból tör­té­nő kiszolgáltatásában.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő a jog­el­le­nes hiva­ta­li segít­ség­nyúj­tá­sért cse­ré­be rend­sze­re­sen – lát­vá­nyos vagyon­gya­ra­po­dást nem ered­mé­nye­ző, de a napi meg­él­he­tést jelen­tő­sen meg­könnyí­tő – jog­ta­lan előnyt kért, az ügy­in­té­zés ellen­té­te­le­zé­se­ként pél­dá­ul mobil­te­le­font, vacso­ra­meg­hí­vást és külön­bö­ző nagyobb érté­kű hús­ké­szít­mé­nye­ket foga­dott el.

Az ügy­ben a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség össze­sen négy adó­ha­tó­sá­gi dol­go­zó­val vala­mint tizen­négy vál­lal­ko­zó­val szem­ben emelt vádat.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a kor­mány­tiszt­vi­se­lő­vel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint – a jog­el­le­nes gaz­da­go­dás ere­jé­ig – vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, illet­ve vala­mennyi kor­mány­tiszt­vi­se­lő vonat­ko­zá­sá­ban indít­vá­nyoz­ta a köz­tiszt­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól hatá­ro­zott időre tör­té­nő eltiltást.