Főoldal » Hírek » Korrupció miatti vádemelés egy pénzügyőr ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pénz­ügy­őr had­nagy ellen a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A pénz­ügy­őr vesz­te­ge­té­si pén­zért arra akart ráven­ni egy rend­őr alez­re­dest, hogy segít­sen ukrán állam­pol­gá­rok fik­tív mun­ka­vál­la­lá­si cél­lal benyúj­tott kérel­me­i­nek elintézésében. 

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Beve­té­si Igaz­ga­tó­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó, negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2019-ben került a NAV-hoz vám- és pénz­ügy­őr referensként. 

A vád­irat sze­rint a pénz­ügy­őr had­nagy koráb­bi – szin­tén hiva­ta­los sze­mély­ként ellá­tott – mun­ka­kö­re­i­ből adó­dó­an, szé­les­kö­rű kap­cso­la­ti és infor­má­ci­ós tőké­re tett szert. A férfi 2020 októ­be­ré­ben koráb­bi isme­ret­sé­gük­re tekin­tet­tel, egy kávé­zó­ba hívta az Orszá­gos Ide­gen­ren­dé­sze­ti Főigaz­ga­tó­ság terü­le­ti igaz­ga­tó­sá­gá­nak egyik osz­tály­ve­ze­tő­jét. A pénz­ügy­őr az egyez­te­tés során arra akar­ta ráven­ni a rend­őr alez­re­dest, hogy osz­tály­ve­ze­tői beosz­tá­sá­ból faka­dó jog­kö­re­it fel­hasz­nál­va – eset­le­ge­sen továb­bi beosz­tott­ja­it is beszer­vez­ve – segít­sen ukrán állam­pol­gá­rok fik­tív mun­ka­vál­la­lá­si cél­lal benyúj­tott kérel­me­i­nek elin­té­zé­sé­ben. Az aján­lat sze­rint a rend­őr­tiszt­nek sze­mé­lyen­ként 100-200 euró közöt­ti össze­gért, hoz­zá­ve­tő­leg két­száz fő Magyar­or­szág­ra tör­té­nő beuta­zás­ra és tar­tóz­ko­dás­ra vonat­ko­zó kérel­mét kel­lett volna soron kívül, pozi­tí­van elbírálni.

A rend­őr alez­re­des a tar­tóz­ko­dá­si cél vonat­ko­zá­sá­ban az eljá­ró ható­sá­got meg­té­vesz­tő kérel­mek – köte­le­zett­sé­ge meg­sze­gé­sé­vel járó – elin­té­zé­sé­ért fel­aján­lott jog­ta­lan előny ígé­re­tét nem fogad­ta el.

A pénz­ügy­őr had­nagy nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a pénz­ügy­őr­rel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.