Főoldal » Hírek » Korrupció útján szereztek pályázati támogatásokat - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyomozást.

2022. ápri­lis 20-án a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség egy idő­ben, több hely­szí­nen haj­tott végre össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket. Az ügyész­ség által szer­ve­zett bűn­ügyi akci­ó­ban – a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség, a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, vala­mint a Készen­lé­ti Rend­őr­ség több egy­sé­gé­nek bevo­ná­sá­val – közel 150 ügyész és rend­őr vett részt.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tők vesz­te­ge­té­sek útján rész­ben a magyar álla­mi költ­ség­ve­tés­ből, rész­ben euró­pai uniós támo­ga­tás­ból finan­szí­ro­zott – és a Gaz­da­ság­fej­lesz­té­si és Inno­vá­ci­ós Ope­ra­tív Prog­ram kere­té­ben kiírt – pályá­za­tok­kal kap­cso­lat­ban követ­tek el kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A benyúj­tott kérel­mek­kel igé­nyelt támo­ga­tás össz­ér­té­ke mint­egy tíz mil­li­árd forint.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség több mint huszon­öt hely­szí­nen vég­zett kuta­tást, ahol lefog­la­lás­sal és zár alá vétel­lel nagy össze­gű vagyon biz­to­sí­tá­sa tör­tént meg. Az eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ken az ügyész­ség hiva­ta­los sze­mé­lyek­től több mint két­száz mil­lió forint kész­pénzt, meg­kö­ze­lí­tő­leg hat­van mil­lió forint összeg­ben érték­pa­pírt és egy – kész­pén­zért vásá­rolt – negy­ven mil­lió forint érté­kű autót fog­lalt le, vala­mint több ingat­lan zár alá véte­lét ren­del­te el.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az ügy­ben tizen­egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal szem­ben meg­in­dí­tot­ta a jogi sze­méllyel szem­ben alkal­maz­ha­tó büntetőeljárást.

Az eljá­rás­ban tizen­nyolc sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként az ügyész­ség, hét gya­nú­sí­tott őri­ze­tét ren­del­te el és közü­lük hat sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za. A kény­szer­in­téz­ke­dé­sek elren­de­lé­sé­ről hol­nap dönt a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírája.

A bün­te­tő­el­já­rás ered­mé­nyes­sé­ge érde­ké­ben a saj­tó­köz­le­mény­ben fog­lal­ta­kon túl­me­nő­en továb­bi tájé­koz­ta­tás az ügy­ről jelen­leg nem adható.

A fotók a bűn­ügyi akció során egy széf­ben meg­ta­lált nagy össze­gű kész­pénz­ről készültek.