Főoldal » Archív » Korrupcióért és zsarolásért jogerősen szabadságvesztésre ítélték a tiszthelyettest

A kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya 2018-ban kor­rup­ci­ós és vagyon elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy rend­őr ellen.

A vád sze­rint a vád­lott 2017-ben, egy eset­ben készen­lé­ti szol­gá­lat­ban, továb­bi három eset­ben pedig szol­gá­la­ton kívül, Buda­pes­ten és az M3-as autó­pá­lyán köz­le­ke­dés, illet­ve a köz­te­rü­let rend­jét sértő sza­bály­sér­té­sek­re hivat­koz­va, tény­le­ges jog­alap nél­kül, rend­őri intéz­ke­dés alá vont állam­pol­gá­ro­kat.  Majd azért, hogy a továb­bi eljá­rá­sá­tól elte­kint­sen, kész­pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel őket. Három sér­tet­től ily módon huszon­négy­ezer forin­tot szer­zett meg a vád­lott, míg egy negye­dik sze­mély­től átvett két­száz­öt­ezer forin­tot később visszaadta.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csa 2020. janu­ár 20-án kihir­de­tett másod­fo­kú jog­erős íté­le­té­vel a fel­lebb­vi­te­li kato­nai ügyész súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyá­nak helyt adott.

Az idő­köz­ben a rend­őri tes­tü­let­től lesze­relt vád­lot­tat, jog­ta­lan elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, vala­mint hiva­ta­los sze­mély­ként e minő­ség fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül hat évi bör­tön­bün­te­tés­re, hat évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint össze­sen két­száz­ezer forint pénz­bün­te­tés­re, illet­ve huszon­négy­ezer forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélte.