Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmények miatt gyanúsított a zuglói polgármester és egy volt helyi politikus - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely­ben a zug­lói fize­tős par­ko­lá­si rend­szer­rel kap­cso­la­tos vissza­élé­se­ket vizsgálja.

A nyo­mo­zó főügyész­ség – a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – ma több hely­szí­nen – köz­tük a zug­lói önkor­mány­zat épü­le­té­ben – kuta­tá­so­kat és lefog­la­lá­so­kat vég­zett, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a zug­lói pol­gár­mes­tert és egy volt helyi politikust.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2016-ban a jelen­le­gi pol­gár­mes­ter – aki akkor a fővá­ro­si köz­gyű­lés tagja volt – a tár­sá­val Zug­ló­ban, a ter­ve­zett fize­tős par­ko­lá­si rend­szer üze­mel­te­té­sé­re keres­tek egy gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got, amely­től a nye­re­sé­gük felé­re tar­tot­tak igényt.

Mind­ezen túl­me­nő­en, 2017 szep­tem­be­ré­ben egy helyi poli­ti­kus azzal keres­te meg ugyan­ezen céget, hogy havi 3 mil­lió forin­tért cse­ré­be nem fogja a befo­lyá­sát a cég elle­né­ben érvé­nye­sí­te­ni az ügy­ben. A gya­nú­sí­tott ennek kap­csán leg­alább három alka­lom­mal vett át alkal­man­ként 3 mil­lió forint készpénzt.

A kiter­jedt nyo­mo­zás­ban továb­bi eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek várhatóak.